School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13130
Osa-aikatyötä tekevien naisten suhtautuminen uraan ja elämään
Author: Suursalmi, Liisi
Title: Osa-aikatyötä tekevien naisten suhtautuminen uraan ja elämään
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; työ; work; naiset; women; urakehitys; career development; elämäntapa; way of life
Pages: 73
Key terms: naisten työura, urakehitys, osa-aikatyö, työ ja muut elämänalueet
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet Tässä tutkimuksessa tarkastelen osa-aikatyötä tekevien naisten kokemuksia uralla etenemisestä ja työn sekä muiden elämänalueiden yhteensovittamisesta. Tavoitteena on tutkia sitä miten osa-aikatyö vaikuttaa urakehitykseen ja miten osa-aikatyötä tekevät työntekijät itse tilanteensa kokevat, sekä toisaalta sitä auttaako osa-aikainen työnteko työn yhteensovittamista muiden elämänalueiden kanssa. Tarkoituksena on selvittää sitä, kokevatko osa-aikatyötä tekevät naiset mahdolliseksi yhdistää urakehityksen ja osa-aikatyön.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena ja sen aineistona on keväällä 2012 tehdyt kuusi teemahaastattelua. Tehdyt haastattelut sijoittuvat teemahaastattelun kentässä lähemmäs strukturoitua haastattelumuotoa. Tutkimuksessa on käytetty tutkimusmenetelminä ensin haastatteluaineiston teemoittelua ja sitten sen luokittelua.

Tutkimustulokset Naiset kokevat osa-aikatyön vaikuttavan negatiivisesti työuralla etenemiseen. Naisten uralla eteneminen näyttää olevan miesten uralla etenemiseen verrattuna monisuuntaisempaa ja toisaalta naisten käsitys uralla menestymisestä eroaa miesten käsityksestä. Tutkimuksen perusteella naiset kokevat osa-aikatyön hyvänä keinona työn ja muiden elämänalueiden yhteensovittamiseen. Kaikille sopivana järjestelynä osa-aikatyötä ei kuitenkaan voi pitää, vaan sen sopivuus riippuu henkilön omista tavoitteista ja arvoista sekä muusta elämäntilanteesta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.