Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13130
Osa-aikatyötä tekevien naisten suhtautuminen uraan ja elämään
Tekijä: Suursalmi, Liisi
Otsikko: Osa-aikatyötä tekevien naisten suhtautuminen uraan ja elämään
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; työ; work; naiset; women; urakehitys; career development; elämäntapa; way of life
Sivumäärä: 73
Avainsanat: naisten työura, urakehitys, osa-aikatyö, työ ja muut elämänalueet
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet Tässä tutkimuksessa tarkastelen osa-aikatyötä tekevien naisten kokemuksia uralla etenemisestä ja työn sekä muiden elämänalueiden yhteensovittamisesta. Tavoitteena on tutkia sitä miten osa-aikatyö vaikuttaa urakehitykseen ja miten osa-aikatyötä tekevät työntekijät itse tilanteensa kokevat, sekä toisaalta sitä auttaako osa-aikainen työnteko työn yhteensovittamista muiden elämänalueiden kanssa. Tarkoituksena on selvittää sitä, kokevatko osa-aikatyötä tekevät naiset mahdolliseksi yhdistää urakehityksen ja osa-aikatyön.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena ja sen aineistona on keväällä 2012 tehdyt kuusi teemahaastattelua. Tehdyt haastattelut sijoittuvat teemahaastattelun kentässä lähemmäs strukturoitua haastattelumuotoa. Tutkimuksessa on käytetty tutkimusmenetelminä ensin haastatteluaineiston teemoittelua ja sitten sen luokittelua.

Tutkimustulokset Naiset kokevat osa-aikatyön vaikuttavan negatiivisesti työuralla etenemiseen. Naisten uralla eteneminen näyttää olevan miesten uralla etenemiseen verrattuna monisuuntaisempaa ja toisaalta naisten käsitys uralla menestymisestä eroaa miesten käsityksestä. Tutkimuksen perusteella naiset kokevat osa-aikatyön hyvänä keinona työn ja muiden elämänalueiden yhteensovittamiseen. Kaikille sopivana järjestelynä osa-aikatyötä ei kuitenkaan voi pitää, vaan sen sopivuus riippuu henkilön omista tavoitteista ja arvoista sekä muusta elämäntilanteesta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.