School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13154
Liikearvon arvonalentumistestauksen IAS 36:n mukaisten raportointisäännösten noudattaminen Helsingin pörssissä listatuissa yhtiöissä vuosina 2007-2011
Author: Valjakka, Terhi
Title: Liikearvon arvonalentumistestauksen IAS 36:n mukaisten raportointisäännösten noudattaminen Helsingin pörssissä listatuissa yhtiöissä vuosina 2007-2011
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; liikearvo; goodwill; raportit; reports; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies
Pages: 66
Full text:
» hse_ethesis_13154.pdf pdf  size:515 KB (526594)
Key terms: liikearvo; raportoinnin laatu; IAS 36; IFRS; arvonalentuminen; arvonalentumistestaus; raportointi
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet: Tämä tutkimus selvittää sitä, kuinka kattavasti Helsingin pörssissä listatut yhtiöt ovat noudattaneet vuosina 2007-2011 IAS 36 -standardin mukaisia raportointivaatimuksia liikearvon arvonalentumistestauksesta. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan raportointivaatimusten noudattamisen ajallista kehitystä, sekä pyritään löytämään raportoinnin laadun ja yrityskohtaisten ominaisuuksien välisiä tilastollisia yhteyksiä.

Aineisto ja menetelmä: Tutkimuksen käytettiin kohdeyhtiöinä 10 sellaista Helsingin pörssissä listattua yhtiötä, jotka ovat tarkasteluajanjaksolla raportoineet tilinpäätöksissään eniten liikearvoa suhteessa taseensa loppusummaan. Raportoinnin laadun ja ajallisen kehityksen tutkimiseksi kohdeyhtiöiden tilinpäätöstiedot pisteytettiin tarkasteluajanjaksolta IAS 36 -standardin vaatimien raportointielementtien osilta vuosittaisiksi pisteindekseiksi. Pisteindeksin sekä yritysten tilinpäätöstietojen perusteella aineistosta muodostettiin lineaarinen regressiomalli, jossa raportoinnin laadun mittarina käytettiin yrityskohtaista pisteindeksiä.

Tulokset: Tutkimustulosten mukaan yrityskohtainen pisteindeksi on kasvanut kohdeyhtiöillä vuodesta 2007 vuoteen 2011, mikä kertoo raportoinnin kasvaneesta laadusta tarkasteluajanjakson alusta loppuun. Tilastollisesti merkitseviä tekijöitä raportoinnin laadulle olivat yhtiön ulkomaalaisomisteisuus (positiivinen kerroin) ja kannattavuus (negatiivinen kerroin). Lisäksi raportointivuoden ja raportoinnin laadun välillä havaittiin vahva positiivinen tilastollinen merkitsevyys, mikä indikoi raportoinnin laadun parantuneen ajallisen kehityksen myötä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.