Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13154
Liikearvon arvonalentumistestauksen IAS 36:n mukaisten raportointisäännösten noudattaminen Helsingin pörssissä listatuissa yhtiöissä vuosina 2007-2011
Tekijä: Valjakka, Terhi
Otsikko: Liikearvon arvonalentumistestauksen IAS 36:n mukaisten raportointisäännösten noudattaminen Helsingin pörssissä listatuissa yhtiöissä vuosina 2007-2011
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; liikearvo; goodwill; raportit; reports; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies
Sivumäärä: 66
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13154.pdf pdf  koko: 515 KB (526594)
Avainsanat: liikearvo; raportoinnin laatu; IAS 36; IFRS; arvonalentuminen; arvonalentumistestaus; raportointi
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet: Tämä tutkimus selvittää sitä, kuinka kattavasti Helsingin pörssissä listatut yhtiöt ovat noudattaneet vuosina 2007-2011 IAS 36 -standardin mukaisia raportointivaatimuksia liikearvon arvonalentumistestauksesta. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan raportointivaatimusten noudattamisen ajallista kehitystä, sekä pyritään löytämään raportoinnin laadun ja yrityskohtaisten ominaisuuksien välisiä tilastollisia yhteyksiä.

Aineisto ja menetelmä: Tutkimuksen käytettiin kohdeyhtiöinä 10 sellaista Helsingin pörssissä listattua yhtiötä, jotka ovat tarkasteluajanjaksolla raportoineet tilinpäätöksissään eniten liikearvoa suhteessa taseensa loppusummaan. Raportoinnin laadun ja ajallisen kehityksen tutkimiseksi kohdeyhtiöiden tilinpäätöstiedot pisteytettiin tarkasteluajanjaksolta IAS 36 -standardin vaatimien raportointielementtien osilta vuosittaisiksi pisteindekseiksi. Pisteindeksin sekä yritysten tilinpäätöstietojen perusteella aineistosta muodostettiin lineaarinen regressiomalli, jossa raportoinnin laadun mittarina käytettiin yrityskohtaista pisteindeksiä.

Tulokset: Tutkimustulosten mukaan yrityskohtainen pisteindeksi on kasvanut kohdeyhtiöillä vuodesta 2007 vuoteen 2011, mikä kertoo raportoinnin kasvaneesta laadusta tarkasteluajanjakson alusta loppuun. Tilastollisesti merkitseviä tekijöitä raportoinnin laadulle olivat yhtiön ulkomaalaisomisteisuus (positiivinen kerroin) ja kannattavuus (negatiivinen kerroin). Lisäksi raportointivuoden ja raportoinnin laadun välillä havaittiin vahva positiivinen tilastollinen merkitsevyys, mikä indikoi raportoinnin laadun parantuneen ajallisen kehityksen myötä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.