School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2013
Thesis number: 13229
Reasons for marketing metric importance in Finnish B2B markets - Twin-study approach
Author: Haavisto, Juuso
Title: Reasons for marketing metric importance in Finnish B2B markets - Twin-study approach
Year: 2013  Language: eng
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; suorituskyky; efficiency; arviointi; evaluation; mittarit; ratings; elinkaari; life cycle; markkinat; markets
Pages: 94
Full text:
» hse_ethesis_13229.pdf pdf  size:3 MB (3121539)
Key terms: ANOVA; Varianssianalyysi; Markkinoinnin mittaaminen; Tapaustutkimus; Markkinoinnin suorituskyky; Suhteellinen markkina-asema; Markkinan elinkaari
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Markkinoinnin suorituskykyä ja taloudellisuutta on ollut perinteisesti vaikea mitata. Markkinointia onkin pidetty pehmeänä tieteenä jonka suorituskykyä ei voida kvantifioida numeerisiksi mittareiksi. Markknoinnin suorituskyvyn mittaus on kuitenkin kehittynyt sisältämään suuren joukon mittareita joilla suorituskyvyn saa vertailukelpoiseksi eri yritysten ja ajanjaksojen välillä. Vaikka suuri lukumäärä mittareita tuottavat paljon tietoa, markkinoijien tulee pystyä tunnistamaan heidän liiketoiminnan kannalta oleellisimmat markkinoinnin suorituskyvyn mittarit. Tutkielman tavoitteena on tunnistaa yritysten ja markkinoiden ominaispiirteitä Suomen B2B markkinoilla, joilla on vaikutusta yksittäisten mittareiden tärkeänä pitämiseen.

METODOLOGIA

Tutkielmassa käytettiin kahta kokeellista tutkimusmenetelmää B2B markkinoinnin suorituskykymittauksen tutkimiseksi, koska alueella ei ole ollut paljon tutkimuksia. Tutkimusmenetelmillä pyrittiin saamaan tutkimusalue paremmin hahmotettua kuin yhden menetelmän tutkimuksessa. Ensin tutkimusaluetta hahmotettiin tapaustutkimusmenetelmin haastattelemalla yhdestä alan yrityksestä kymmentä avainhenkilöä. Tapaustutkimuksesta saatuja testattiin varianssianalyysissä, jossa aineistona käytettiin vuonna 2010 kerättyä Stratmark -hankkeessa kerättyä aineistoa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa testattiin tapaustutkimuksessa havaittujen tekijöiden vaikutusta 41 markkinoinnin mittarin tärkeyteen suomalaisissa B2B markkinoiden yrityksissä.

TULOKSET

Tapaustutukimuksessa haastateltavat jakoivat markkinat hyökkäävää markkinointia ja puolustavaa markkinointia vaativiin markkinoihin ja yrityksiin, jotka vaativat eri keinoja ja mittareita markkinoinnissa. Kaksi faktoria valittiin kvantitatiiviseen tutkimukseen: yrityksen suhteellinen markkina-asema ja markkinan elinkaaren vaihe. Varianssianalyysissa havaittiin faktoreilla olevan yhdeksän mittarin tärkeyteen tilastollisesti merkittävä vaikutus.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.