Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2013
Tutkielman numero: 13229
Reasons for marketing metric importance in Finnish B2B markets - Twin-study approach
Tekijä: Haavisto, Juuso
Otsikko: Reasons for marketing metric importance in Finnish B2B markets - Twin-study approach
Vuosi: 2013  Kieli: eng
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; suorituskyky; efficiency; arviointi; evaluation; mittarit; ratings; elinkaari; life cycle; markkinat; markets
Sivumäärä: 94
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13229.pdf pdf  koko: 3 MB (3121539)
Avainsanat: ANOVA; Varianssianalyysi; Markkinoinnin mittaaminen; Tapaustutkimus; Markkinoinnin suorituskyky; Suhteellinen markkina-asema; Markkinan elinkaari
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Markkinoinnin suorituskykyä ja taloudellisuutta on ollut perinteisesti vaikea mitata. Markkinointia onkin pidetty pehmeänä tieteenä jonka suorituskykyä ei voida kvantifioida numeerisiksi mittareiksi. Markknoinnin suorituskyvyn mittaus on kuitenkin kehittynyt sisältämään suuren joukon mittareita joilla suorituskyvyn saa vertailukelpoiseksi eri yritysten ja ajanjaksojen välillä. Vaikka suuri lukumäärä mittareita tuottavat paljon tietoa, markkinoijien tulee pystyä tunnistamaan heidän liiketoiminnan kannalta oleellisimmat markkinoinnin suorituskyvyn mittarit. Tutkielman tavoitteena on tunnistaa yritysten ja markkinoiden ominaispiirteitä Suomen B2B markkinoilla, joilla on vaikutusta yksittäisten mittareiden tärkeänä pitämiseen.

METODOLOGIA

Tutkielmassa käytettiin kahta kokeellista tutkimusmenetelmää B2B markkinoinnin suorituskykymittauksen tutkimiseksi, koska alueella ei ole ollut paljon tutkimuksia. Tutkimusmenetelmillä pyrittiin saamaan tutkimusalue paremmin hahmotettua kuin yhden menetelmän tutkimuksessa. Ensin tutkimusaluetta hahmotettiin tapaustutkimusmenetelmin haastattelemalla yhdestä alan yrityksestä kymmentä avainhenkilöä. Tapaustutkimuksesta saatuja testattiin varianssianalyysissä, jossa aineistona käytettiin vuonna 2010 kerättyä Stratmark -hankkeessa kerättyä aineistoa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa testattiin tapaustutkimuksessa havaittujen tekijöiden vaikutusta 41 markkinoinnin mittarin tärkeyteen suomalaisissa B2B markkinoiden yrityksissä.

TULOKSET

Tapaustutukimuksessa haastateltavat jakoivat markkinat hyökkäävää markkinointia ja puolustavaa markkinointia vaativiin markkinoihin ja yrityksiin, jotka vaativat eri keinoja ja mittareita markkinoinnissa. Kaksi faktoria valittiin kvantitatiiviseen tutkimukseen: yrityksen suhteellinen markkina-asema ja markkinan elinkaaren vaihe. Varianssianalyysissa havaittiin faktoreilla olevan yhdeksän mittarin tärkeyteen tilastollisesti merkittävä vaikutus.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.