School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2013
Thesis number: 13252
Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa
Author: Åkerberg, Markus
Title: Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: laskentatoimi; accounting; yritysjuridiikka; business law; rahoitus; financing; rahoitusmarkkinat; financial markets; pääoma; capital; vero-oikeus; fiscal legislation; yhtiöoikeus; company law; kirjanpito; bookkeeping
Pages: 70
Full text:
» hse_ethesis_13252.pdf pdf  size:967 KB (989656)
Key terms: välirahoitus; oma pääoma; vieras pääoma; rahoitusinstrumentti
Abstract:
Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella osakeyhtiön käytössä olevia välirahoitusinstrumentteja yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeuden sekä rahoituksen näkökulmista.

Tutkielman lähdemateriaalina ovat toimineet suomalainen aiheeseen liittyvä oikeus- ja talouskirjallisuus, suomalainen lainsäädäntö, IAS/IFRS-standardit ja ulkomainen aihetta koskeva kirjallisuus. Tutkielmassa on käsitelty myös suomalaisia oikeustapauksia.

Välirahoitusinstrumentit ovat osakeyhtiön käytössä olevaa oman ja vieraan pääoman väliin sijoittuvaa rahoitusta, johon liittyy näiden molempien pääomaluokkien piirteitä. Välirahoitusinstrumenttien täsmällinen määrittely ei ole mahdollista johtuen niihin liittyvästä joustavuudesta ja sopimusvapauden periaatteesta. Määrittelyn apuvälineenä on käytettävä oman ja vieraan pääoman tunnuspiirteitä.

Tutkielman perusteella on mahdollista todeta, että välirahoitusinstrumenttien kirjo on moninainen ja alueella tapahtuu jatkuvaa kehitystä. Välirahoitusinstrumenttien hallitsemiseen vaaditaan usean eri alan tuntemusta. Yhtiöoikeuden kannalta välirahoitusinstrumentit ovat aina omaa tai vierasta pääomaa, mutta kirjanpidossa ja verotuksessa käsittely saattaa poiketa yhtiöoikeuden vastaavasta. Välirahoitusinstrumentteihin liittyvä muodon ja sisällön jännite on otettava huomioon tehdessä luokittelua niiden statuksesta. Pääsääntönä voidaan sanoa, että instrumentin taloudellinen luonne olisi nostettava oikeudellisen luonteen edelle luokittelua tehdessä. Melko uutena asiana rahoitusinstrumenttien sääntelyssä huomioon on otettava IAS/IFRS-standardit.

Tutkielman ensimmäisessä luvussa kuvataan tutkimuskohde, esitetään tutkimuskysymykset ja -rajaukset sekä esitellään tutkielman rakenne ja lähdemateriaali. Toisessa luvussa luodaan katsaus osakeyhtiöön yhtiömuotona, sen pääomarakenteeseen ja käydään läpi sen pääomaluokat. Kolmannessa luvussa välirahoitusinstrumentteja käsitellään yhtiöoikeuden näkökulmasta tarkoituksena luoda käsitys oman ja vieraan pääoman tunnusmerkeistä ja sitä kautta määritellä yhtiöoikeudellisia tunnusmerkkejä välipääomalle. Neljännessä luvussa tarkastelu tapahtuu kirjanpito- ja vero-oikeuden näkökulmista, missä huomioon otetaan sekä suomalainen kirjanpitolainsäädäntö että IAS/IFRS-standardit. Viidennessä luvussa välirahoitusinstrumentteja tarkastellaan rahoituksen näkökulmasta, mikä tarkoittaa niille tyypillisten käyttötapojen esittelyä sekä rahoituksen teorioiden yhteensovittamista. Viimeisessä luvussa tehdään yhteenveto ja johtopäätökset sekä esitellään joitakin jatkotutkimusaiheita.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.