Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2013
Tutkielman numero: 13252
Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa
Tekijä: Åkerberg, Markus
Otsikko: Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yritysjuridiikka; business law; rahoitus; financing; rahoitusmarkkinat; financial markets; pääoma; capital; vero-oikeus; fiscal legislation; yhtiöoikeus; company law; kirjanpito; bookkeeping
Sivumäärä: 70
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13252.pdf pdf  koko: 967 KB (989656)
Avainsanat: välirahoitus; oma pääoma; vieras pääoma; rahoitusinstrumentti
Tiivistelmä:
Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella osakeyhtiön käytössä olevia välirahoitusinstrumentteja yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeuden sekä rahoituksen näkökulmista.

Tutkielman lähdemateriaalina ovat toimineet suomalainen aiheeseen liittyvä oikeus- ja talouskirjallisuus, suomalainen lainsäädäntö, IAS/IFRS-standardit ja ulkomainen aihetta koskeva kirjallisuus. Tutkielmassa on käsitelty myös suomalaisia oikeustapauksia.

Välirahoitusinstrumentit ovat osakeyhtiön käytössä olevaa oman ja vieraan pääoman väliin sijoittuvaa rahoitusta, johon liittyy näiden molempien pääomaluokkien piirteitä. Välirahoitusinstrumenttien täsmällinen määrittely ei ole mahdollista johtuen niihin liittyvästä joustavuudesta ja sopimusvapauden periaatteesta. Määrittelyn apuvälineenä on käytettävä oman ja vieraan pääoman tunnuspiirteitä.

Tutkielman perusteella on mahdollista todeta, että välirahoitusinstrumenttien kirjo on moninainen ja alueella tapahtuu jatkuvaa kehitystä. Välirahoitusinstrumenttien hallitsemiseen vaaditaan usean eri alan tuntemusta. Yhtiöoikeuden kannalta välirahoitusinstrumentit ovat aina omaa tai vierasta pääomaa, mutta kirjanpidossa ja verotuksessa käsittely saattaa poiketa yhtiöoikeuden vastaavasta. Välirahoitusinstrumentteihin liittyvä muodon ja sisällön jännite on otettava huomioon tehdessä luokittelua niiden statuksesta. Pääsääntönä voidaan sanoa, että instrumentin taloudellinen luonne olisi nostettava oikeudellisen luonteen edelle luokittelua tehdessä. Melko uutena asiana rahoitusinstrumenttien sääntelyssä huomioon on otettava IAS/IFRS-standardit.

Tutkielman ensimmäisessä luvussa kuvataan tutkimuskohde, esitetään tutkimuskysymykset ja -rajaukset sekä esitellään tutkielman rakenne ja lähdemateriaali. Toisessa luvussa luodaan katsaus osakeyhtiöön yhtiömuotona, sen pääomarakenteeseen ja käydään läpi sen pääomaluokat. Kolmannessa luvussa välirahoitusinstrumentteja käsitellään yhtiöoikeuden näkökulmasta tarkoituksena luoda käsitys oman ja vieraan pääoman tunnusmerkeistä ja sitä kautta määritellä yhtiöoikeudellisia tunnusmerkkejä välipääomalle. Neljännessä luvussa tarkastelu tapahtuu kirjanpito- ja vero-oikeuden näkökulmista, missä huomioon otetaan sekä suomalainen kirjanpitolainsäädäntö että IAS/IFRS-standardit. Viidennessä luvussa välirahoitusinstrumentteja tarkastellaan rahoituksen näkökulmasta, mikä tarkoittaa niille tyypillisten käyttötapojen esittelyä sekä rahoituksen teorioiden yhteensovittamista. Viimeisessä luvussa tehdään yhteenveto ja johtopäätökset sekä esitellään joitakin jatkotutkimusaiheita.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.