School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13263
Diskurssianalyysi Y-sukupolvesta suomalaisten mediablogien merkityksellistämänä
Author: Kosonen, Johanna
Title: Diskurssianalyysi Y-sukupolvesta suomalaisten mediablogien merkityksellistämänä
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; diskurssianalyysi; discourse analysis; media; media; blogit; blogs
Pages: 96
Key terms: johtaminen; organisaatio; Y-sukupolvi; media; blogi; diskurssit; diskurssianalyysi
Abstract:
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, minkälaisilla diskursseilla suomalaisen median blogit merkityksellistävät Y-sukupolvea. Lisäksi tarkastelen näiden diskurssien sisäisiä jännitteitä ja ristiriitoja sekä sitä, miten nämä diskurssit liittyvät toisiinsa. Tutkimukseni teoreettis-metodologinen viihekehys sekä metodi perustuu diskurssianalyysiin. Todellisuus, jota rakennetaan ja uusinnetaan kielenkäytöllä, on tutkimuksessani sosiaalisesti rakentunutta sosiaalisen konstruktionismin tradition mukaisesti. Tutkimukseni aineistona toimivat suomalaisen median internet-pohjaiset blogitekstit vuosilta 2008-2013.

Tutkimukseni diskurssianalyysin perusteella tunnistin aineistostani kolme diskurssia, joilla Y-sukupolvea merkityksellistetään suomalaisissa blogiteksteissä. Nämä diskurssit ovat erilaisuus -diskurssi, diginatiivit -diskurssi sekä saamattomat -diskurssi. Erilaisuus -diskurssin ytimessä on ajatus Y-sukupolven erilaisuudesta ja toisenlaisuudesta erityisesti työn tekemisen tavoissa ja arvoissa suhteessa vanhempiin sukupolviin. Erilaisuus -diskurssia hyvin lähellä sijaitsee diginatiivit -diskurssi, jonka ytimessä on ajatus Y-sukupolven tuottavista teknologisen kehityksen avittamista työn tekemisen tavoista. Tämä diskurssi saa lisäksi voimansa globaalin talouden ideologiasta. Saamattomat -diskurssi merkityksellistää Y-sukupolvea kaikista negatiivissävytteisimmin ja pitää sisällään ajatuksen laiskoista ja jopa tyhmistä nuorista, jotka eivät jaksa rappeutuneen työmoraalin vuoksi tehdä töitä saati sitoutua tai panostaa työhön.

Analyysini perusteella havaitsin lisäksi, että erilaisuus -diskurssin sisällä piilee kaikista vahvimpia sisäisiä jännitteitä ja ristiriitoja. Myös saamattomat -diskurssin sisäiset ristiriidat ja jännitteet tulivat ajoittain esille aineistossani. Diginatiivit -diskurssi näyttäytyy sen sijaan aineistossani ilman sisäisiä jännitteitä ja ristiriitoja. Kolmesta diskurssistani kaikki muut ovat lisäksi aineistoni perusteella nivoutuneina toisiinsa, paitsi erilaisuus ja saamattomat -diskurssit.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.