Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13263
Diskurssianalyysi Y-sukupolvesta suomalaisten mediablogien merkityksellistämänä
Tekijä: Kosonen, Johanna
Otsikko: Diskurssianalyysi Y-sukupolvesta suomalaisten mediablogien merkityksellistämänä
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; diskurssianalyysi; discourse analysis; media; media; blogit; blogs
Sivumäärä: 96
Avainsanat: johtaminen; organisaatio; Y-sukupolvi; media; blogi; diskurssit; diskurssianalyysi
Tiivistelmä:
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, minkälaisilla diskursseilla suomalaisen median blogit merkityksellistävät Y-sukupolvea. Lisäksi tarkastelen näiden diskurssien sisäisiä jännitteitä ja ristiriitoja sekä sitä, miten nämä diskurssit liittyvät toisiinsa. Tutkimukseni teoreettis-metodologinen viihekehys sekä metodi perustuu diskurssianalyysiin. Todellisuus, jota rakennetaan ja uusinnetaan kielenkäytöllä, on tutkimuksessani sosiaalisesti rakentunutta sosiaalisen konstruktionismin tradition mukaisesti. Tutkimukseni aineistona toimivat suomalaisen median internet-pohjaiset blogitekstit vuosilta 2008-2013.

Tutkimukseni diskurssianalyysin perusteella tunnistin aineistostani kolme diskurssia, joilla Y-sukupolvea merkityksellistetään suomalaisissa blogiteksteissä. Nämä diskurssit ovat erilaisuus -diskurssi, diginatiivit -diskurssi sekä saamattomat -diskurssi. Erilaisuus -diskurssin ytimessä on ajatus Y-sukupolven erilaisuudesta ja toisenlaisuudesta erityisesti työn tekemisen tavoissa ja arvoissa suhteessa vanhempiin sukupolviin. Erilaisuus -diskurssia hyvin lähellä sijaitsee diginatiivit -diskurssi, jonka ytimessä on ajatus Y-sukupolven tuottavista teknologisen kehityksen avittamista työn tekemisen tavoista. Tämä diskurssi saa lisäksi voimansa globaalin talouden ideologiasta. Saamattomat -diskurssi merkityksellistää Y-sukupolvea kaikista negatiivissävytteisimmin ja pitää sisällään ajatuksen laiskoista ja jopa tyhmistä nuorista, jotka eivät jaksa rappeutuneen työmoraalin vuoksi tehdä töitä saati sitoutua tai panostaa työhön.

Analyysini perusteella havaitsin lisäksi, että erilaisuus -diskurssin sisällä piilee kaikista vahvimpia sisäisiä jännitteitä ja ristiriitoja. Myös saamattomat -diskurssin sisäiset ristiriidat ja jännitteet tulivat ajoittain esille aineistossani. Diginatiivit -diskurssi näyttäytyy sen sijaan aineistossani ilman sisäisiä jännitteitä ja ristiriitoja. Kolmesta diskurssistani kaikki muut ovat lisäksi aineistoni perusteella nivoutuneina toisiinsa, paitsi erilaisuus ja saamattomat -diskurssit.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.