School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13274
ERP-Järjestelmän tuomat mahdollisuudet ja haasteet yrityksen taloushallintoon - Pienet ja keskisuuret tukkukaupan yritykset
Author: Mattinen, Ville
Title: ERP-Järjestelmän tuomat mahdollisuudet ja haasteet yrityksen taloushallintoon - Pienet ja keskisuuret tukkukaupan yritykset
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; taloushallinto; financial management; ohjausjärjestelmät; control systems; tukkukauppa; wholesale trade; pk-yritykset; smes
Pages: 71
Key terms: ERP-järjestelmä, tukkukauppa, taloushallinto
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITE

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää minkälaisia vaikutuksia toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP-järjestelmä aiheuttaa pienten ja keskisuurien tukkukauppayritysten taloushallintoon ja raportointiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin ERP-järjestelmän aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita sekä kansainvälisen emoyhtiön vaikutusta yritysten taloushallintoon ja raportointiin.

AINEISTO

Aineistona tutkimuksessa käytettiin vuonna 2009 tehtyjä seitsemää case-yrityksen haastattelua. Haastattelut toteutettiin teemahaastattelumenetelmällä. Haastateltavina oli yritysten toimitusjohtajia, talousjohtajia, controllereita ja kirjanpitäjiä. Case-yrityksissä oli käytössä ERP-järjestelmä tai sen käyttöönottoa harkittiin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin monicase-menetelmää. Tutkimus on deskriptiivinen eli kuvaileva case-tutkimus sisältäen myös selittäviä piirteitä

TULOKSET

Tutkimuksen päätuloksia ovat, että ERP-järjestelmä mahdollistaa yrityksille taloushallinnon raportoinnin tarkkuuden ja luotettavuuden parantumista, taloudellisen tiedon saannin nopeutumista sekä taloushallinnon rutiinitöiden automatisoitumista. ERP-järjestelmään liittyviksi haasteiksi nousivat ERP-järjestelmän käytön kankeus ja vaikeus sekä henkilöstön suhtautuminen. ERP-järjestelmän käyttöönoton vaade saattaa tulla myös yrityksen ulkomaiselta emoyritykseltä. Tällöin yrityksessä ei välttämättä suhtauduta ERP-järjestelmään positiivisesti, vaan nähdään, että se on ylhäältä annettu vaade. ERP-järjestelmä toimii tällöin emoyhtiön kontrollivälineenä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.