School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13278
Johdon palkitsemisen raportointi suurissa Euroopan Unionin yrityksissä ajalla 2007-2011
Author: Ehrsten, Petri
Title: Johdon palkitsemisen raportointi suurissa Euroopan Unionin yrityksissä ajalla 2007-2011
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; johtajat; managers; palkkiot; remuneration; kannustaminen; incentives; yritykset; companies; EU; EU; raportit; reports; corporate governance; corporate governance
Pages: 88
Key terms: Johdon palkitseminen; raportointi; tiedottaminen; Corporate Governance; Euroopan Unioni
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tämä tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten johdon palkitsemisen raportointi on kehittynyt Euroopan Unionissa vuosien 2007 ja 2011 välillä ja onko raportoinnissa tapahtunut lähentymisistä maiden välillä. Lisäksi haluttiin myös selvittää millainen vaikutus lakijärjestelmän alkuperällä, omistusrakenteella ja velan määrällä taseessa on yritysten raportointiin.

LÄHDEAINEISTO Aineisto koostuu yhteensä 137 pörssilistatusta yrityksestä Euroopan Unionissa 16 eri maasta. Aineisto kerättiin vuosilta 2007, 2009 ja 2011 yritysten internetsivuilta saatavista tiedoista käyttämällä hyväksi vuosikertomuksia, tilinpäätöksiä, tilinpäätöksen liitetietoja sekä erillisiä corporate governance-ja palkitsemisraportteja. Yhteensä havaintoja kertyi 411 kappaletta.

AINEISTON KÄSITTELY Kerätyistä tiedoista luotiin 23 kriteeriä sisältävä indeksi. Indeksin tuloksia analysoitiin kuvailevien tunnuslukujen avulla, keskiarvo-ja mediaanitestien avulla sekä lineaarisen monimuuttujaregressioanalyysin avulla.

TULOKSET Tutkimustulosten perusteella Euroopan Unionissa palkitsemisen raportointi on selkeästi kehittynyt ja yritykset ovat lähentyneet toisiaan raportoinnin laajuudessa selkeästi. Tutkimuksen mukaan lakijärjestelmän alkuperällä ja omistusrakenteella on tilastollisesti merkitsevä vaikutus tiedottamisen tasoon. Englantilaiseen tapaoikeuteen lakijärjestelmänsä perustavien maiden tiedotus oli selkeästi parhaalla tasolla ja ranskalaiseen säädösoikeuteen järjestelmänsä perustavilla mailla palkitsemisjärjestelmistä tiedottaminen oli heikointa. Yritykset,joissa on hajaantunut omistusrakenne tiedottivat selkeästi paremmin kuin keskittyneen omistuksen yritykset. Lopuksi pääomarakenteella ei löydetty olevan yhteyttä tiedottamisen tasoon.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.