Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13278
Johdon palkitsemisen raportointi suurissa Euroopan Unionin yrityksissä ajalla 2007-2011
Tekijä: Ehrsten, Petri
Otsikko: Johdon palkitsemisen raportointi suurissa Euroopan Unionin yrityksissä ajalla 2007-2011
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; johtajat; managers; palkkiot; remuneration; kannustaminen; incentives; yritykset; companies; EU; EU; raportit; reports; corporate governance; corporate governance
Sivumäärä: 88
Avainsanat: Johdon palkitseminen; raportointi; tiedottaminen; Corporate Governance; Euroopan Unioni
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tämä tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten johdon palkitsemisen raportointi on kehittynyt Euroopan Unionissa vuosien 2007 ja 2011 välillä ja onko raportoinnissa tapahtunut lähentymisistä maiden välillä. Lisäksi haluttiin myös selvittää millainen vaikutus lakijärjestelmän alkuperällä, omistusrakenteella ja velan määrällä taseessa on yritysten raportointiin.

LÄHDEAINEISTO Aineisto koostuu yhteensä 137 pörssilistatusta yrityksestä Euroopan Unionissa 16 eri maasta. Aineisto kerättiin vuosilta 2007, 2009 ja 2011 yritysten internetsivuilta saatavista tiedoista käyttämällä hyväksi vuosikertomuksia, tilinpäätöksiä, tilinpäätöksen liitetietoja sekä erillisiä corporate governance-ja palkitsemisraportteja. Yhteensä havaintoja kertyi 411 kappaletta.

AINEISTON KÄSITTELY Kerätyistä tiedoista luotiin 23 kriteeriä sisältävä indeksi. Indeksin tuloksia analysoitiin kuvailevien tunnuslukujen avulla, keskiarvo-ja mediaanitestien avulla sekä lineaarisen monimuuttujaregressioanalyysin avulla.

TULOKSET Tutkimustulosten perusteella Euroopan Unionissa palkitsemisen raportointi on selkeästi kehittynyt ja yritykset ovat lähentyneet toisiaan raportoinnin laajuudessa selkeästi. Tutkimuksen mukaan lakijärjestelmän alkuperällä ja omistusrakenteella on tilastollisesti merkitsevä vaikutus tiedottamisen tasoon. Englantilaiseen tapaoikeuteen lakijärjestelmänsä perustavien maiden tiedotus oli selkeästi parhaalla tasolla ja ranskalaiseen säädösoikeuteen järjestelmänsä perustavilla mailla palkitsemisjärjestelmistä tiedottaminen oli heikointa. Yritykset,joissa on hajaantunut omistusrakenne tiedottivat selkeästi paremmin kuin keskittyneen omistuksen yritykset. Lopuksi pääomarakenteella ei löydetty olevan yhteyttä tiedottamisen tasoon.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.