School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13280
Ekspatriaatin työarki Venäjällä - Työolosuhteiden ja liiketoimintaympäristön vaikutus suomalaisten ekspatriaattien motivaatioon ja sitoutumiseen
Author: Tchernych, Anniina
Title: Ekspatriaatin työarki Venäjällä - Työolosuhteiden ja liiketoimintaympäristön vaikutus suomalaisten ekspatriaattien motivaatioon ja sitoutumiseen
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: ulkomailla asuvat kansalaiset; expatriates; ulkomailla työskentely; working abroad; Venäjä; Russia; työolosuhteet; working conditions; motivaatio; motivation; sitoutuminen; commitment
Pages: 67
Full text:
» hse_ethesis_13280.pdf pdf  size:969 KB (991744)
Key terms: Ekspatriaatti; Venäjän liiketoimintaympäristö; motivaatio; sitoutuminen; institutionaalinen lähestymistapa
Abstract:
TIIVISTELMÄ AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU 21.04.2013 Organisaatiot ja johtaminen Pro gradu -tutkielma Anniina Tchernych EKSPATRIAATIN TYÖARKI VENÄJÄLLÄ. TYÖOLOSUHTEIDEN JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN VAIKUTUS SUOMALAISTEN EKSPATRIAATTIEN MOTIVAATIOON JA SITOUTUMISEEN

Tutkimuksen tavoitteet Pro gradu -työn tarkoitus on vastata siihen, minkälaisia piirteitä tai haasteita liittyy suomalaisten ekspatriaattien työskentelyyn Venäjällä erityisesti motivaation näkökulmasta. Etsin vastausta kysymyksiin kuten: Minkälaisena ekspatriaatit kokevat työarkensa? Mikä Venäjän liiketoimintaympäristössä ja työolosuhteissa vaikuttaa ekspatriaatin motivaatioon ja sitoutumiseen ja miksi? Tutkimuksen tarkoituksena on saada tieteellistä tutkimustietoa ekspatriaatin työhön, motivaatioon ja sitoutumiseen liittyen. Hyödyntämäni institutionaalinen lähestymistapa huomioi yhteiskunnassa vallitsevien virallisten ja epävirallisten instituutioiden vaikutuksen organisaatioiden ja niissä toimivien yksilöiden toimintaan.

Menetelmät ja aineistot Aineistoni koostuu kahdeksan suomalaisen ekspatriaatin teemahaastattelusta. Aineiston analyysi tapahtuu lähiluvun ja sisällönanalyysin keinoin. Hyödynnän menetelmien käytössä ekspatriaatteja koskevaa aikaisempaa tutkimustietoa ja analyysissa hiukan myös yleistä sitoutumiseen ja motivaatioon liittyvää tietoa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ja analyysin tekemistä ohjaavana apuvälineenä käytän institutionaalista lähestymistapaa. Tutkimuksen taustan muodostavat erityisesti ekspatriaattiin vaikuttava virallinen ja epävirallinen toimintaympäristö Venäjällä sisältäen mahdolliset kulttuuriset erityispiirteet ja sosiaaliset suhteet.

Tutkimuksen tulokset Ekspatriaatin työarjen voidaan nähdä muodostuvan regulatiivisten, normatiivisten ja kognitiivisten instituutioiden vaikutuksessa. Regulatiiviset instituutiot kuten Venäjällä nopeasti muuttuvat lait ja hankalasti tulkittavat säädökset kuluttivat ekspatriaattia jokapäiväisessä työssä, mutta organisaatiot antoivat vastapainoksi ekspatriaateille paljon vapauksia ja motivoivan haastavia työtehtäviä. Usea ekspatriaatti myös sai apua paikallisilta virallisten instituutioiden kanssa toimimisessa. Normatiiviset instituutiot tarkoittavat mm. arvoja ja uskomuksia siitä, miten esimerkiksi ekspatriaatti voi toimia. Motivaation ja työssä toimimisen kannalta tärkeintä ekspatriaatille oli saada Venäjällä näkyvä mandaatti ja status, joista puolestaan kumpusi riittävä päätös- ja toimintavalta. Kognitiiviset instituutiot kuten jaettu sosiaalinen tieto ja tapa tulkita sosiaalisia vihjeitä eivät auenneet ekspatriaateille helposti, mutta heidän työskentelyään helpotti se, että organisaatiokulttuureissa oli paljon suomalaisiksi luokiteltavia toimintatapoja. Kielitaito auttoi uuden ympäristön aiheuttamaan epävarmuuteen ja ihmisten tulkintaan, mutta ei silti aina auttanut ymmärtämään ihmisiä.

Käsillä oleviin työtehtäviin oltiin niiden haastavuuden ja autonomisuuden vuoksi erittäin sitoutuneita, mutta lähes kaikki haastattelemani ekspatriaatit pitivät nykyistä positiotaan päätepisteenä työnantajaorganisaatiossaan. Epävarmuus leimasi seuraavia siirtoja ja ekspatriaattien urapolkuja nykyisissä työnantajayrityksissä.

Avainsanat Ekspatriaatti, Venäjän liiketoimintaympäristö, motivaatio, sitoutuminen, institutionaalinen lähestymistapa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.