Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13280
Ekspatriaatin työarki Venäjällä - Työolosuhteiden ja liiketoimintaympäristön vaikutus suomalaisten ekspatriaattien motivaatioon ja sitoutumiseen
Tekijä: Tchernych, Anniina
Otsikko: Ekspatriaatin työarki Venäjällä - Työolosuhteiden ja liiketoimintaympäristön vaikutus suomalaisten ekspatriaattien motivaatioon ja sitoutumiseen
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: ulkomailla asuvat kansalaiset; expatriates; ulkomailla työskentely; working abroad; Venäjä; Russia; työolosuhteet; working conditions; motivaatio; motivation; sitoutuminen; commitment
Sivumäärä: 67
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13280.pdf pdf  koko: 969 KB (991744)
Avainsanat: Ekspatriaatti; Venäjän liiketoimintaympäristö; motivaatio; sitoutuminen; institutionaalinen lähestymistapa
Tiivistelmä:
TIIVISTELMÄ AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU 21.04.2013 Organisaatiot ja johtaminen Pro gradu -tutkielma Anniina Tchernych EKSPATRIAATIN TYÖARKI VENÄJÄLLÄ. TYÖOLOSUHTEIDEN JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN VAIKUTUS SUOMALAISTEN EKSPATRIAATTIEN MOTIVAATIOON JA SITOUTUMISEEN

Tutkimuksen tavoitteet Pro gradu -työn tarkoitus on vastata siihen, minkälaisia piirteitä tai haasteita liittyy suomalaisten ekspatriaattien työskentelyyn Venäjällä erityisesti motivaation näkökulmasta. Etsin vastausta kysymyksiin kuten: Minkälaisena ekspatriaatit kokevat työarkensa? Mikä Venäjän liiketoimintaympäristössä ja työolosuhteissa vaikuttaa ekspatriaatin motivaatioon ja sitoutumiseen ja miksi? Tutkimuksen tarkoituksena on saada tieteellistä tutkimustietoa ekspatriaatin työhön, motivaatioon ja sitoutumiseen liittyen. Hyödyntämäni institutionaalinen lähestymistapa huomioi yhteiskunnassa vallitsevien virallisten ja epävirallisten instituutioiden vaikutuksen organisaatioiden ja niissä toimivien yksilöiden toimintaan.

Menetelmät ja aineistot Aineistoni koostuu kahdeksan suomalaisen ekspatriaatin teemahaastattelusta. Aineiston analyysi tapahtuu lähiluvun ja sisällönanalyysin keinoin. Hyödynnän menetelmien käytössä ekspatriaatteja koskevaa aikaisempaa tutkimustietoa ja analyysissa hiukan myös yleistä sitoutumiseen ja motivaatioon liittyvää tietoa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ja analyysin tekemistä ohjaavana apuvälineenä käytän institutionaalista lähestymistapaa. Tutkimuksen taustan muodostavat erityisesti ekspatriaattiin vaikuttava virallinen ja epävirallinen toimintaympäristö Venäjällä sisältäen mahdolliset kulttuuriset erityispiirteet ja sosiaaliset suhteet.

Tutkimuksen tulokset Ekspatriaatin työarjen voidaan nähdä muodostuvan regulatiivisten, normatiivisten ja kognitiivisten instituutioiden vaikutuksessa. Regulatiiviset instituutiot kuten Venäjällä nopeasti muuttuvat lait ja hankalasti tulkittavat säädökset kuluttivat ekspatriaattia jokapäiväisessä työssä, mutta organisaatiot antoivat vastapainoksi ekspatriaateille paljon vapauksia ja motivoivan haastavia työtehtäviä. Usea ekspatriaatti myös sai apua paikallisilta virallisten instituutioiden kanssa toimimisessa. Normatiiviset instituutiot tarkoittavat mm. arvoja ja uskomuksia siitä, miten esimerkiksi ekspatriaatti voi toimia. Motivaation ja työssä toimimisen kannalta tärkeintä ekspatriaatille oli saada Venäjällä näkyvä mandaatti ja status, joista puolestaan kumpusi riittävä päätös- ja toimintavalta. Kognitiiviset instituutiot kuten jaettu sosiaalinen tieto ja tapa tulkita sosiaalisia vihjeitä eivät auenneet ekspatriaateille helposti, mutta heidän työskentelyään helpotti se, että organisaatiokulttuureissa oli paljon suomalaisiksi luokiteltavia toimintatapoja. Kielitaito auttoi uuden ympäristön aiheuttamaan epävarmuuteen ja ihmisten tulkintaan, mutta ei silti aina auttanut ymmärtämään ihmisiä.

Käsillä oleviin työtehtäviin oltiin niiden haastavuuden ja autonomisuuden vuoksi erittäin sitoutuneita, mutta lähes kaikki haastattelemani ekspatriaatit pitivät nykyistä positiotaan päätepisteenä työnantajaorganisaatiossaan. Epävarmuus leimasi seuraavia siirtoja ja ekspatriaattien urapolkuja nykyisissä työnantajayrityksissä.

Avainsanat Ekspatriaatti, Venäjän liiketoimintaympäristö, motivaatio, sitoutuminen, institutionaalinen lähestymistapa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.