School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | International Business | 2013
Thesis number: 13282
Communication and collaboration with a back office in India - An online survey study on a long-term virtual team
Author: Turjanmaa, Iris Inkeri
Title: Communication and collaboration with a back office in India - An online survey study on a long-term virtual team
Year: 2013  Language: eng
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: International Business
Index terms: kansainväliset yhtiöt; international companies; yritysviestintä; business communication; tiimit; teams; tiimityö; team work; virtuaalitodellisuus; virtual reality; luottamus; trust; Intia; India
Pages: 99
Full text:
» hse_ethesis_13282.pdf pdf  size:743 KB (760732)
Key terms: virtuaalitiimit, kommunikaatio, individualismi, luottamus, Intia, ulkomainen liiketoiminta, tukitoiminnot, kvantitatiivinen analyysi, internet kysely
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet Tukitoimintojen siirtäminen ulkomaille on ollut suosittu ilmiö viime vuosikymmeninä. Tästä on seurannut yrityksille taloudellista hyötyä, mutta virtuaaliympäristössä kommunikoinnissa on ilmennyt ongelmia. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, miten luottamus vaikuttaa kommunikaatioon ja yhteistyöhön Intiaan siirrettyjen tukitoimintojen ja heidän eurooppalaisten kollegoidensa välillä. Lisäksi tutkitaan Romaniassa sijaitsevien asiakasrajapinnassa toimivien tukitoimintojen sekä kommunikaatiotyökalujen tärkeyttä tässä ympäristössä. Olemassa olevat tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä väliaikaisiin virtuaalitiimeihin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan jatkuvassa ja pitkäaikaisessa toiminnassa olevaa virtuaalitiimiä. Aiemmissa tutkimuksissa kommunikaatioon ja yhteistyöhön vaikuttaviksi osatekijöiksi löydettiin luottamus, teknologia (työkalut), individualismi ja kieli. Tutkimusmenetelmä Tutkimusongelmaa testattiin erään suuren kansainvälisen yrityksen kontekstissa, jossa tutkimuskohteena oli yrityksen Euroopan alueen operatiivinen työryhmä. Tutkimus oli kvantitatiivinen ja aineisto kerättiin käyttämällä sähköistä kyselylomaketta. Kysely lähetettiin Intiassa sijaitsevalle tukitoimintotiimille, Romaniassa sijaitsevalle asiakasrajapintatiimille, sekä ympäri Eurooppaa sijaitseville tiimeille pääkonttoreissa. Tutkimukseen valittu populaatio on tyypillinen esimerkki tukitoimintojen järjestämisestä eurooppalaisesta näkökulmasta. Kyselyyn saatiin 195 vastausta, ja vastausaste oli 14,9 %. Aineiston analyysi suoritettiin käyttämällä t-testiä sekä regressioanalyysia. Tulokset ja päätelmä Tutkimuksen tulokset näyttivät, että lähempänä sijaitsevien (Romania) toimintojen käyttäminen helpottaa kommunikaatiota etenkin pääkonttoreissa, joista töitä on siirretty tukitoiminnoille. Avain onnistumiseen lienee oikean tasapainon löytämisessä kaukana ja lähellä sijaitsevien tukitoimintojen välillä. Tutkimuksen tulokset tukevat olemassa olevaa kirjallisuutta siltä osin, että luottamuksen puutteen löydettiin vaikuttavan virtuaaliseen työympäristöön, mutta pitkäaikaisessa työympäristössä sen vaikutus vähenee ajan myötä. Kollegoiden tutustuminen toisiinsa assosioitiin myönteisesti luottamukseen. Kielitaidon ei osoitettu vaikuttavan luottamukseen, mutta on huomioitava, että eri tiimeissä ja maissa puhutaan 'erilaisia englanteja'. Työryhmien jäseniltä kysyttäessä miten parantaa kommunikaatiota, saatiin hyvin erilaisia vastauksia sijainnista riippuen. Eurooppalaiset korostivat useammin kasvokkain tapaamisen tärkeyttä. Yhtenä tiiminä yhteisin tavoittein työskentely on suositeltavaa, mutta jokaisen tiimin on paikallisesti löydettävä paras tapa saavuttaa nämä tavoitteet.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.