School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13305
Laskentatoimen muutosprosessi monimutkaisessa julkishallinnollisessa organisaatiossa: Case Kustannuslaskennan kehittäminen Suomen valtionhallinnossa
Author: Kiviranta, Annemaria
Title: Laskentatoimen muutosprosessi monimutkaisessa julkishallinnollisessa organisaatiossa: Case Kustannuslaskennan kehittäminen Suomen valtionhallinnossa
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; julkinen hallinto; public administration; valtionhallinto; civil service; kustannuslaskenta; cost accounting; muutos; change
Pages: 115
Key terms: johdon laskentatoimen muutos; kustannuslaskenta; standardointi; laskentatoimen tietojärjestelmät; uusi julkishallinto; laskentatoimen institutionaalinen viitekehys; laskentatoimen muutosmalli; rooliteoria; dialektinen perspektiivi; projektityö organisoitumisena
Abstract:
Tämä kontekstualistinen laadullinen tapaustutkimus kuvaa kustannuslaskennan standardointiprosessia monimutkaisessa julkishallinnollisessa organisaatiossa, valtionhallinnossa, sekä selvittää ja analysoi muutosprosessissa vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksessa selvitetään, millaisessa kontekstissa ja millaisen prosessin kautta valtionhallinnon kustannuslaskennan kehittämisprojektissa mukana olevat toimijat päätyvät tiettyyn syntyvään lopputuotokseen kustannuslaskennan yhtenäistämiseksi sekä analysoidaan lopputuloksen muotoutumiseen vaikuttaneita tekijöitä ja lopputuloksesta seuraavaa toimintaa.

Tutkielman tuloksia peilataan valittuihin, lähinnä organisaatiotutkimukseen ja sosiologiaan perustaviin, laskentatoimen teoreettisiin näkökulmiin sekä aiemman tutkimuksen tuloksiin.

Seurattavassa kehittämisprojektissa oletettiin, että verkostomainen työryhmätyöskentely edistää toimijoiden sitoutumista kehitettäviin yhtenäisiin määrittelyihin ja malleihin. Kehittämistyötä tehtiin projektin alatyöryhmissä, jotka edustivat hallintovirasto-, tutkimuslaitos-, palvelukeskus- ja ministeriönäkökulmia kustannuslaskentaan.

Laskentatoimen vallitsevat säännöt ja rutiinit poikkesivat kirjanpitoyksiköiden kesken osin jyrkästikin toisistaan. Palvelukeskusmalliin ja keskitettyyn, integroituun talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmään siirtyminen olivat olleet revolutionistisia muutoksia, jotka vaikuttivat myös kustannuslaskennan verkostomaisessa kehittämistyössä sen toimijoihin aiheuttaen epäselvyyttä laskentatoimen tehtäväjaoista, rooleista, vastuusta ja vallasta. Kehittämisprojekti toimi osaltaan sekä näiden jo päätettyjen revolutionististen muutosten että myös kustannuslaskennan standardoinnin pehmentäjänä aktiivisen inhimillisen toiminnan hyödyntämisen, vaiheittaisuuden ja iteroinnin kautta niin, että muutosprosessi voi toteutua osittain evolutionistisesti.

Projektissa annettiin tilaa muodollisten tavoitteiden lisäksi toimijoiden omille erilaisille tavoitteille, jolloin projektissa päädyttiin yleistäviin, mutta samalla sitouttaviin ja siten osaltaan ja ajallaan muutosta edistäviin linjauksiin ja mallinnuksiin. Todennettaessa sovittuja loogisia periaatteita vielä osittain kehitteillä olevaan tietojärjestelmään törmättiin kuitenkin siihen, että fyysisessä tietojärjestelmässä ei voitaisi toteuttaa ristiriitaisia tavoitteita samanaikaisesti. Laskentatoimen standardoinnin suunta ja voimakkuus vaativat johdon tahtotilan terävöittämistä, tietojärjestelmään kehitettävät ominaisuudet keskinäistä priorisointia ja kustannus-laskentajärjestelmän sovellusvalinta päätöstä siitä, tulisiko siitä saatavien raporttien palvella ensisijaisesti konsernitasoisia vai kirjanpitoyksikkötasoisia tarpeita.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.