School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13319
Konsernin sisäisen ja ulkoisen laskennan välinen erolaskenta - Case Rautaruukki Oyj
Author: Vehko, Pekka
Title: Konsernin sisäisen ja ulkoisen laskennan välinen erolaskenta - Case Rautaruukki Oyj
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; konsernit; consolidated companies; terästeollisuus; steel industry
Pages: 89
Key terms: erolaskenta, täsmäytyslaskelmat, konserniero, standardiero, IFRS 8 -standardi, pitkäkate, konsernikate
Abstract:
Kohdeyrityksessä Rautaruukki Oyj:ssä sisäinen laskenta eroaa olennaisesti ulkoisesta laskennasta. Se mittaa kunkin segmentin kannattavuuden koko konsernin moniportaisen eri yhtiöihin jakaantuvan tuotantoketjun läpi. Sisäisen laskennan paikkansapitävyys on haluttu varmentaa täsmäyttämällä se ulkoiseen laskentaan erolaskennan avulla. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata kohdeyrityksessä käytössä oleva sisäisen ja ulkoisen laskennan välinen erolaskenta ja selvittää toteutuneiden erojen syitä.

Tutkimus on tyypiltään kuvaileva case-tutkimus. Tutkimuksen aineisto on kerätty osallistuvalla havainnoinnilla sekä haastatteluilla. Tutkimuksessa on käytetty kohdeyrityksen ulkoisille sidosryhmille julkaistua materiaalia sekä yrityksen sisäistä numeraalista ja kirjallista materiaalia. Tutkimuksen kohdeyrityksenä on suomalainen pörssiyhtiö, Rautaruukki, jonka markkinointinimenä käytetään Ruukkia.

Tutkimuksessa havaittiin kohdeyrityksen erolaskennan vastaavan hyvin ulkoisen segmenttiraportoinnin vaatimuksia. Konsernitasolla sisäisen ja ulkoisen laskennan liikevoiton täsmäyttävän konsernieron analysointi koettiin kuitenkin yrityksessä ongelmalliseksi. Valtaosa konsernierosta johtuu eroavaisuudesta konsernin sisäisen katteen eliminoinnissa ulkoisen ja sisäisen laskennan välillä. Segmenttiraportointimallin muutoksen myötä konserniero saatiin määriteltyä divisioonatasolla. Tämä poisti epäilyt eron jakamisen oikeudenmukaisuudesta. Divisioonat pystyivät ottamaan omalta osaltaan vastuun divisioonaerosta, mikä helpottaa erojen syiden selvittämistä ja tarvittaessa myös erojen pienentämistä. Standardieron ja käyttämättömän kapasiteetin kustannuksen osalta kohdeyrityksessä on kohtuullisen hyvin tiedetty mistä erot johtuivat.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.