School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2013
Thesis number: 13340
Sosiaalisen median hyödyntäminen dialogisessa strategiaviestinnässä
Author: Kekkonen, Arja
Title: Sosiaalisen median hyödyntäminen dialogisessa strategiaviestinnässä
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; strategia; strategy; sosiaalinen media; social media
Pages: 81
Key terms: strategiatyö; strategiaviestintä; dialoginen strategiatyö; dialoginen strategiaviestintä; sosiaalinen media
Abstract:
Tavoitteet

Sosiaalisen median hyödyntäminen yritysten viestinnässä kasvaa jatkuvasti mobiililaitteiden ja verkon kattavuuden kehittyessä. Yritykset ovat löytäneet sosiaalisen median erityisesti tiedotuskanavana, mutta sen dialogista luonnetta ei ole vielä kokonaan osattu hyödyntää. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, kuinka sosiaalista mediaa voitaisiin paremmin hyödyntää strategiaviestinnässä ja tähän liittyen, mitkä ovat ne viestinnälliset ehdot ja edellytykset, joita sosiaalisen median hyödyntämiseen strategiaviestinnässä tarvitaan. Tutkimuksen tarkoituksena on case-organisaatiota ja aihetta koskevaa kirjallisuutta apuna käyttäen luoda teoreettinen malli sosiaalisen median hyödyntämiseen organisaation strategiaviestinnässä.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimus edustaa kvalitatiivista tutkimusta. Tutkimuksessa rakennettavaa teoreettista mallia ja sen hyödynnettävyyttä käytännössä selvitetään laadullisen tapaustutkimuksen (case-organisaatio) avulla. Tutkimuksen taustan ja teorian kartoittamiseen on kerätty aiempaa julkaistua tutkimustietoa ja kirjallista materiaalia. Empiirinen tutkimusaineisto koostuu kirjallisesta aineistosta, joka käsittää mm. case-organisaation sosiaalisen median ohjeistuksen niin henkilöstölle kuin viestintäosastonkin käyttöön sekä case-organisaation viestintäosaston viestintäsuunnitelman. Tutkimusaineistona on lisäksi case-organisaatiossa toteutetut haastattelut sekä case-organisaation viestintäasiantuntijoiden kommentit teoreettiseen malliin.

Tulokset

Tutkimuksen keskeiset havainnot osoittivat, että case-organisaatiossa ei ole vielä perinteitä eikä tarkempia suunnitelmia sosiaalisen median hyödyntämiseen nimenomaan sisäisessä viestinnässä, strategiaviestintä mukaan lukien. Tutkimuksen havainnot osoittivat myös, että sosiaalinen media tarjoaa luonteensa vuoksi hyödyllisen foorumin dialogisen strategiaviestinnän käytännön toteuttamiseen. Tähän liittyen tutkimusprosessin lopputuloksena on kehitetty teoreettinen malli sosiaalisen median hyödyntämiseen strategiaviestinnässä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.