School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2013
Thesis number: 13345
Esimiesten roolien metaforinen rakentuminen strategiatyöpajoissa - Videoetnografinen metafora-analyysi suomalaisessa pörssiyhtiössä
Author: Asikainen, Milla
Title: Esimiesten roolien metaforinen rakentuminen strategiatyöpajoissa - Videoetnografinen metafora-analyysi suomalaisessa pörssiyhtiössä
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; esimiehet; supervisors; strategia; strategy; etnografia; ethnography
Pages: 67
Key terms: strategia; metafora; työpaja; esimies; mikroetnografia
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä metaforien merkityksestä strategiatyössä sekä tehdä näkyväksi esimiesten roolien rakentumista strategiatyöhön liittyvien aiheiden metaforisoinnin kautta työpajoissa. Tavoitteena on myös mikrotason tarkastelun avulla lisätä tutkimustietoa orga-nisaatioiden strategiakäytännöistä ja tuoda strategiatutkimusta lähemmäs arkipäivän toimintaa.

TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT

Tutkimuksen pääasiallisena aineistona käytettiin videokuvaa tapausyrityksessä esimiehille järjeste-tyistä strategiatyöpajoista. Aineisto kattoi videotallenteet kahdesta neljän tunnin pituisesta työpa-jasta. Lisäksi tutkimusaineistona käytettiin työpajoissa esitettyä ja osallistujille jaettua materiaalia. Kahden työpajan videoinnin lisäksi yksi työpaja havainnoitiin.

TULOKSET

Analyysin pohjalta työpajoissa metaforisoiduiksi aiheiksi tunnistettiin liiketoiminta, yhtiö ja strategia. Metaforisoitujen aiheiden pohjalta tunnistettiin kolme esimiehille työpajoissa rakentunutta roolia. Esimiehille rakentuneet roolit olivat tulkitsija, toteuttaja ja ristiretkeläinen. Tutkimuksen perusteella metaforien voidaan todeta toimivan merkityksiä luovina strategiatyökaluina. Metaforat eivät sulje pois toisten työkalujen käyttöä, vaan toimivat niiden tukena. Lisäksi metaforien voidaan katsoa olevan tehokas työkalu merkitysten johtamisessa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.