Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2013
Tutkielman numero: 13345
Esimiesten roolien metaforinen rakentuminen strategiatyöpajoissa - Videoetnografinen metafora-analyysi suomalaisessa pörssiyhtiössä
Tekijä: Asikainen, Milla
Otsikko: Esimiesten roolien metaforinen rakentuminen strategiatyöpajoissa - Videoetnografinen metafora-analyysi suomalaisessa pörssiyhtiössä
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; esimiehet; supervisors; strategia; strategy; etnografia; ethnography
Sivumäärä: 67
Avainsanat: strategia; metafora; työpaja; esimies; mikroetnografia
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä metaforien merkityksestä strategiatyössä sekä tehdä näkyväksi esimiesten roolien rakentumista strategiatyöhön liittyvien aiheiden metaforisoinnin kautta työpajoissa. Tavoitteena on myös mikrotason tarkastelun avulla lisätä tutkimustietoa orga-nisaatioiden strategiakäytännöistä ja tuoda strategiatutkimusta lähemmäs arkipäivän toimintaa.

TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT

Tutkimuksen pääasiallisena aineistona käytettiin videokuvaa tapausyrityksessä esimiehille järjeste-tyistä strategiatyöpajoista. Aineisto kattoi videotallenteet kahdesta neljän tunnin pituisesta työpa-jasta. Lisäksi tutkimusaineistona käytettiin työpajoissa esitettyä ja osallistujille jaettua materiaalia. Kahden työpajan videoinnin lisäksi yksi työpaja havainnoitiin.

TULOKSET

Analyysin pohjalta työpajoissa metaforisoiduiksi aiheiksi tunnistettiin liiketoiminta, yhtiö ja strategia. Metaforisoitujen aiheiden pohjalta tunnistettiin kolme esimiehille työpajoissa rakentunutta roolia. Esimiehille rakentuneet roolit olivat tulkitsija, toteuttaja ja ristiretkeläinen. Tutkimuksen perusteella metaforien voidaan todeta toimivan merkityksiä luovina strategiatyökaluina. Metaforat eivät sulje pois toisten työkalujen käyttöä, vaan toimivat niiden tukena. Lisäksi metaforien voidaan katsoa olevan tehokas työkalu merkitysten johtamisessa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.