School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13399
Kun kassalla on vuosia viisikymmentäviisi - Kaupan alan ikääntyvien työntekijöiden tarinoita työssä jatkamisesta ja eläkkeelle siirtymisestä, narratiivinen tutkimus HOK-Elannon Prismoista
Author: Hietanen, Susanna
Title: Kun kassalla on vuosia viisikymmentäviisi - Kaupan alan ikääntyvien työntekijöiden tarinoita työssä jatkamisesta ja eläkkeelle siirtymisestä, narratiivinen tutkimus HOK-Elannon Prismoista
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; kauppa; commerce; vähittäiskauppa; retail trade; toimialat; business branches; henkilöstöhallinto; personnel management; vanhenevat työntekijät; ageing workers; työntekijät; workers; tarina; narrative; työeläkkeet; employment pensions
Pages: 75
Key terms: ikääntyvä työntekijä; eläkkeelle siirtyminen; työssä jatkaminen; narratiivi
Abstract:
Tässä työssä tarkastellaan yli 45-vuotiaiden kaupan alan työntekijöiden tapaa puhua työssä jatkamisesta sekä eläkkeelle siirtymisestä. Laadullinen, narratiivisia menetelmiä soveltava ja yhteen organisaatioon keskittyvä tapaustutkimus tuo esiin ikääntyvien työntekijöiden "omaa ääntä" ja tapaa antaa merkityksiä asioille. Lisäksi työ täydentää aikaisempaa tutkimusta, sillä Suomessakin organisaatioiden ja yritysten tasoa on eläkeaiheeseen liittyen tutkittu vain vähän.

Tutkimuksen kohdeorganisaatio on HOK-Elanto, ja aineisto on kerätty haastattelemalla HOK-Elannon Prismojen yhtätoista työntekijää kesällä 2013. Haastatellut ovat iältään 45-62 -vuotiaita, ja heistä useimmilla on takanaan pitkä työura kaupan alalla, erityisesti myyjän tehtävissä.

Tutkimuksen aineisto analysoidaan hyödyntäen kahta narratiivista tutkimusmenetelmää, eli pelkistävää analyysistrategiaa ja narratiivista teema-analyysia. Löydökset esitetään esimerkkitarinoina sekä teema-analyysin tuloksina.

Aineistosta nousevat kolme esimerkkitarinaa: eläkehaluinen Seija, oikeaa eläkeikää odottava Kari sekä ikuisesti työskentelevä Raili. Heidän tarinansa antavat kuvaa siitä, miten töissä ikääntyvänä jatkamiseen ja eläkkeelle siirtymiseen liittyvät päätökset ovat monipolvisia ja monimutkaisia ja muokkautuvat vuosien saatossa osana yksilöllisiä ura- ja elämäntarinoita. Vaikka Seijaa, Karia ja Railia erottaa erilainen suhtautuminen töissä jatkamiseen ja eläkkeelle siirtymiseen, heidän ratkaisuaan ei voi selittää joillakin yksittäisillä tekijöillä. Päinvastoin, kuten teema-analyysi paljastaa, nämä henkilöt puhuvat varsin samalla tavalla esimerkiksi terveydestään, iästään, viihtymisestään työssä sekä työantajastaan.

Tutkimuksen löydökset paljastavat kiinnostavia yksityiskohtia myös sekä kaupan alan työstä että organisaation eläkkeellesiirtymiskulttuurista. Myyjän työ koetaan esimerkiksi hyvin raskaana, mutta silti työn hoitaminen hyvin ja tunnollisesti on monelle ikääntyvälle työntekijälle kunnia-asia. Jatkossa ikääntyvät työntekijät toivoisivat työnantajaltaan enemmän joustoa, liittyen erityisesti työvuoroihin ja -tehtäviin. Myös mahdollisuutta osa-aikaeläkkeeseen pidetään hyvin tärkeänä. Osa työntekijöistä suunnittelee tai on valmis harkitsemaan työuran jatkamista myös varsinaisen eläkeiän jälkeen.

Työn lopuksi esitetään muutamia suosituksia kohdeorganisaatiolle, poliittisille päättäjille sekä aiheen parissa tutkimustyötä jatkaville.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.