Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13399
Kun kassalla on vuosia viisikymmentäviisi - Kaupan alan ikääntyvien työntekijöiden tarinoita työssä jatkamisesta ja eläkkeelle siirtymisestä, narratiivinen tutkimus HOK-Elannon Prismoista
Tekijä: Hietanen, Susanna
Otsikko: Kun kassalla on vuosia viisikymmentäviisi - Kaupan alan ikääntyvien työntekijöiden tarinoita työssä jatkamisesta ja eläkkeelle siirtymisestä, narratiivinen tutkimus HOK-Elannon Prismoista
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; kauppa; commerce; vähittäiskauppa; retail trade; toimialat; business branches; henkilöstöhallinto; personnel management; vanhenevat työntekijät; ageing workers; työntekijät; workers; tarina; narrative; työeläkkeet; employment pensions
Sivumäärä: 75
Avainsanat: ikääntyvä työntekijä; eläkkeelle siirtyminen; työssä jatkaminen; narratiivi
Tiivistelmä:
Tässä työssä tarkastellaan yli 45-vuotiaiden kaupan alan työntekijöiden tapaa puhua työssä jatkamisesta sekä eläkkeelle siirtymisestä. Laadullinen, narratiivisia menetelmiä soveltava ja yhteen organisaatioon keskittyvä tapaustutkimus tuo esiin ikääntyvien työntekijöiden "omaa ääntä" ja tapaa antaa merkityksiä asioille. Lisäksi työ täydentää aikaisempaa tutkimusta, sillä Suomessakin organisaatioiden ja yritysten tasoa on eläkeaiheeseen liittyen tutkittu vain vähän.

Tutkimuksen kohdeorganisaatio on HOK-Elanto, ja aineisto on kerätty haastattelemalla HOK-Elannon Prismojen yhtätoista työntekijää kesällä 2013. Haastatellut ovat iältään 45-62 -vuotiaita, ja heistä useimmilla on takanaan pitkä työura kaupan alalla, erityisesti myyjän tehtävissä.

Tutkimuksen aineisto analysoidaan hyödyntäen kahta narratiivista tutkimusmenetelmää, eli pelkistävää analyysistrategiaa ja narratiivista teema-analyysia. Löydökset esitetään esimerkkitarinoina sekä teema-analyysin tuloksina.

Aineistosta nousevat kolme esimerkkitarinaa: eläkehaluinen Seija, oikeaa eläkeikää odottava Kari sekä ikuisesti työskentelevä Raili. Heidän tarinansa antavat kuvaa siitä, miten töissä ikääntyvänä jatkamiseen ja eläkkeelle siirtymiseen liittyvät päätökset ovat monipolvisia ja monimutkaisia ja muokkautuvat vuosien saatossa osana yksilöllisiä ura- ja elämäntarinoita. Vaikka Seijaa, Karia ja Railia erottaa erilainen suhtautuminen töissä jatkamiseen ja eläkkeelle siirtymiseen, heidän ratkaisuaan ei voi selittää joillakin yksittäisillä tekijöillä. Päinvastoin, kuten teema-analyysi paljastaa, nämä henkilöt puhuvat varsin samalla tavalla esimerkiksi terveydestään, iästään, viihtymisestään työssä sekä työantajastaan.

Tutkimuksen löydökset paljastavat kiinnostavia yksityiskohtia myös sekä kaupan alan työstä että organisaation eläkkeellesiirtymiskulttuurista. Myyjän työ koetaan esimerkiksi hyvin raskaana, mutta silti työn hoitaminen hyvin ja tunnollisesti on monelle ikääntyvälle työntekijälle kunnia-asia. Jatkossa ikääntyvät työntekijät toivoisivat työnantajaltaan enemmän joustoa, liittyen erityisesti työvuoroihin ja -tehtäviin. Myös mahdollisuutta osa-aikaeläkkeeseen pidetään hyvin tärkeänä. Osa työntekijöistä suunnittelee tai on valmis harkitsemaan työuran jatkamista myös varsinaisen eläkeiän jälkeen.

Työn lopuksi esitetään muutamia suosituksia kohdeorganisaatiolle, poliittisille päättäjille sekä aiheen parissa tutkimustyötä jatkaville.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.