School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2013
Thesis number: 13413
Järki ja tunteet - Sukupuolen dikotominen representaatio televisiomainonnassa
Author: Louhelainen, Milla
Title: Järki ja tunteet - Sukupuolen dikotominen representaatio televisiomainonnassa
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; talouselämä; economic life; mainonta; advertising; media; media; televisio; television; sukupuoli; gender; valta; power
Pages: 96
Full text:
» hse_ethesis_13413.pdf pdf  size:4 MB (3327313)
Key terms: mainonta; sukupuoli; dikotomia; representaatio
Abstract:
Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on sukupuolen dikotominen representaatio televisiomainonnassa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten tutkimusaineistossa representoidaan sukupuolta, millaisia sukupuoliin liittyviä dikotomioita aineistossa rakentuu, miten dikotomioita hyödynnetään sukupuolen representaatiossa sekä onko esiintyvissä dikotomioissa huomattavissa murtumia tai risteymiä perinteisistä olettamuksista.

Tutkimuksen aineistona käytetään suomalaisilta kaupallisilta televisiokanavilta huhtikuussa 2013 kerättyjä mainoselokuvia, joissa esiintyy sekä mies- että naisrepresentaatioita. Aineistoon on sisällytetty yhteensä 114 mainoselokuvaa. Tutkimuksen teoreettis-metodologisena pohjana toimii yhdistelmä diskurssianalyysia sekä media- ja sukupuolentutkimusta. Näistä suuntauksista hyödynnetään ennen kaikkea jälkistrukturalistista feminismiä, semiotiikkaa sekä visuaalisen kulttuurin tutkimusta.

Tutkimuksen pohjalta tutkimusaineistosta on tunnistettavissa 11 eri tavoin sukupuolen dikotomiaa ilmentävää kategoriaa. Neljässä näistä kategorioista, joihin mainoksista lukeutuu suurin osa, dikotomian taso vaihtelee heikosta jonkinasteiseen. Lopussa seitsemässä kategoriassa sukupuolidikotomioita representoidaan tätä selkeämmin.

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisesti, eivätkä tutkimuksen tulokset ole siten suoraan yleistettävissä. Sukupuolidiskurssin tarkastelun tässä tutkielmassa voi nähdä kuitenkin viestivän omalta osaltaan siitä, kuinka dikotomisesti sukupuolta representoidaan mainonnassa ja toisaalta siitä, miten dikotomioita myös rikotaan. Tutkimuksen näkökulmasta televisiomainosten voi nähdä niin heijastavan ja ylläpitävän kuin tuottavan olemassa olevia sukupuolen valtarakennelmia.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.