School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13463
Osakeperusteisten palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien käyttö ja laajuus Eurostoxx 600 yhtiöissä 2005-2010 - IFRS 2 -kulukirjauksen käyttöön ja määrään vaikuttavat tekijät
Author: Roine, Harri
Title: Osakeperusteisten palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien käyttö ja laajuus Eurostoxx 600 yhtiöissä 2005-2010 - IFRS 2 -kulukirjauksen käyttöön ja määrään vaikuttavat tekijät
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; palkkiot; remuneration; kannustaminen; incentives; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; optiot; option; agentit; agents
Pages: 74
Full text:
» hse_ethesis_13463.pdf pdf  size:624 KB (638185)
Key terms: osakeperusteiset maksut; IFRS 2; työsuhdeoptiot; osakeperusteinen palkitseminen; agenttiteoria; Hofsteden kulttuurikehikko
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitkä tekijät vaikuttavat osakeperusteisten palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien käyttöön, mitkä tekijät selittävät osakeperusteisten palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien perusteella määräytyvän IFRS 2 -standardin mukaisen kulukirjauksen määrän sekä mikä on kulttuurillisten tekijöiden vaikutus osakeperusteisten kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien käyttöön ja IFRS 2 -standardin mukaisen kulukirjauksen määrään eurooppalaisissa yhtiöissä.

Tutkimuksen aineisto koostuu Eurostoxx 600 -listan yhtiöiden vuosihavainnoista. Selitettävinä muuttujina ovat yhtiöiden tilinpäätöksissään ilmoittamat IFRS 2 -standardin mukaiset kulukirjaukset vuosilta 2005-2010. Kirjauksen saadessa ensimmäisessä vaiheessa arvon 1, jos kirjaus oli olemassa ja arvon 0, jos kirjausta ei ollut siltä vuodelta olemassa. Toisessa vaiheessa kirjauksen arvot skaalattiin prosentuaalisesti. Selittävät muuttujat ovat samojen yhtiöiden edeltävän vuoden, eli vuosien 2004-2009, tiedot, jotka on kerätty sekä tilinpäätöksistä että Thomson One Banker -tietokannasta.

Tutkimusaineistoa tutkitaan aluksi kuvailevilla tekijöillä ja korrelaatioanalyysin avulla. Näiden jälkeen otetaan käyttöön regressioanalyysit. Kulukirjauksen yleisyyttä tutkittaessa käytetään logis-tista regressioanalyysia ja kulukirjauksen määrään vaikuttavia tekijöitä tutkittaessa käytössä on lineaarinen regressioanalyysi.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että IFRS 2 -kulukirjauksen käyttöön vaikuttavat negatiivisesti yrityksen velkaantuneisuus ja omistusrakenteen keskittyminen sekä positiivisesti yrityksen kotimaan valtaetäisyysindeksin arvo. IFRS 2 -kulukirjauksen määrään puolestaan vaikuttavat negatiivisesti samat tekijät kuin IFRS 2 -kulukirjauksen käyttöön eli yrityksen velkaantuneisuus ja omis-tusrakenteen keskittyminen sekä positiivisesti yrityksen koko sekä yrityksen tutkimus- ja kehitys-toiminnan kulujen määrä. Kulttuurillisista tekijöistä ainoastaan valtaetäisyysindeksin arvolla oli vaikutusta IFRS 2 -kulukirjauksen käyttöön, yksilöllisyysindeksin arvolla ei ollut tilastollista mer-kitsevyyttä IFRS 2 -kulukirjauksen käyttöön eikä -kirjauksen määrään.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.