Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13463
Osakeperusteisten palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien käyttö ja laajuus Eurostoxx 600 yhtiöissä 2005-2010 - IFRS 2 -kulukirjauksen käyttöön ja määrään vaikuttavat tekijät
Tekijä: Roine, Harri
Otsikko: Osakeperusteisten palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien käyttö ja laajuus Eurostoxx 600 yhtiöissä 2005-2010 - IFRS 2 -kulukirjauksen käyttöön ja määrään vaikuttavat tekijät
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; palkkiot; remuneration; kannustaminen; incentives; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; optiot; option; agentit; agents
Sivumäärä: 74
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13463.pdf pdf  koko: 624 KB (638185)
Avainsanat: osakeperusteiset maksut; IFRS 2; työsuhdeoptiot; osakeperusteinen palkitseminen; agenttiteoria; Hofsteden kulttuurikehikko
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitkä tekijät vaikuttavat osakeperusteisten palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien käyttöön, mitkä tekijät selittävät osakeperusteisten palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien perusteella määräytyvän IFRS 2 -standardin mukaisen kulukirjauksen määrän sekä mikä on kulttuurillisten tekijöiden vaikutus osakeperusteisten kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien käyttöön ja IFRS 2 -standardin mukaisen kulukirjauksen määrään eurooppalaisissa yhtiöissä.

Tutkimuksen aineisto koostuu Eurostoxx 600 -listan yhtiöiden vuosihavainnoista. Selitettävinä muuttujina ovat yhtiöiden tilinpäätöksissään ilmoittamat IFRS 2 -standardin mukaiset kulukirjaukset vuosilta 2005-2010. Kirjauksen saadessa ensimmäisessä vaiheessa arvon 1, jos kirjaus oli olemassa ja arvon 0, jos kirjausta ei ollut siltä vuodelta olemassa. Toisessa vaiheessa kirjauksen arvot skaalattiin prosentuaalisesti. Selittävät muuttujat ovat samojen yhtiöiden edeltävän vuoden, eli vuosien 2004-2009, tiedot, jotka on kerätty sekä tilinpäätöksistä että Thomson One Banker -tietokannasta.

Tutkimusaineistoa tutkitaan aluksi kuvailevilla tekijöillä ja korrelaatioanalyysin avulla. Näiden jälkeen otetaan käyttöön regressioanalyysit. Kulukirjauksen yleisyyttä tutkittaessa käytetään logis-tista regressioanalyysia ja kulukirjauksen määrään vaikuttavia tekijöitä tutkittaessa käytössä on lineaarinen regressioanalyysi.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että IFRS 2 -kulukirjauksen käyttöön vaikuttavat negatiivisesti yrityksen velkaantuneisuus ja omistusrakenteen keskittyminen sekä positiivisesti yrityksen kotimaan valtaetäisyysindeksin arvo. IFRS 2 -kulukirjauksen määrään puolestaan vaikuttavat negatiivisesti samat tekijät kuin IFRS 2 -kulukirjauksen käyttöön eli yrityksen velkaantuneisuus ja omis-tusrakenteen keskittyminen sekä positiivisesti yrityksen koko sekä yrityksen tutkimus- ja kehitys-toiminnan kulujen määrä. Kulttuurillisista tekijöistä ainoastaan valtaetäisyysindeksin arvolla oli vaikutusta IFRS 2 -kulukirjauksen käyttöön, yksilöllisyysindeksin arvolla ei ollut tilastollista mer-kitsevyyttä IFRS 2 -kulukirjauksen käyttöön eikä -kirjauksen määrään.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.