School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 13479
Markkinatiedon hallinnan kehittäminen - Case Liikennevirasto
Author: Mäkinen, Joni
Title: Markkinatiedon hallinnan kehittäminen - Case Liikennevirasto
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tietämyksenhallinta; knowledge management; business intelligence; business intelligence; tunnusluvut; financial ratios; hankinnat; purchasing; markkinat; markets; tarjouskilpailu; competitive bidding; liikenne; traffic; infrastruktuuri; infrastructure; julkinen hallinto; public administration
Pages: 116
Key terms: business intelligence; tietotarpeet; toimintamallit; tunnusluvut; hankinnat; markkinat; tarjouskilpailu; valtionhallinto; julkinen hallinto; liikenne; infrastruktuuri
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Julkisten hankintojen merkityksen kasvaessa myös niihin liittyvän markkinatiedon merkitys on lisääntynyt. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää kohdeorganisaationa toimivan Liikenneviraston hankintatoimintaan liittyvää markkinatiedon hallintaa selvittämällä markkinatiedon käyttötilanteita ja tietotarpeita, sekä antamalla toimenpide-ehdotuksia markkinatiedon hallinnan toimintamallien kehittämiseksi.

LÄHDEAINEISTO:

Tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu teemahaastattelun periaatteella toteutettuihin ryhmäkeskusteluihin, joihin osallistui Liikenneviraston hankinnan asiantuntijoita. Lisäksi aineistona käytettiin Liikenneviraston sisäisiä kirjallisia tietolähteitä ja tietojärjestelmiä.

TULOKSET:

Markkinatietoa hyödynnetään operatiivisessa päätöksenteossa mm. hankintojen toteutustavan valintaan ja aikataulutukseen liittyen. Markkinatieto on tärkeää lisäksi strategisen tason päätöksenteossa, jossa sitä hyödynnetään myös yhteistyössä organisaation ulkopuolisten toimijoiden, kuten ministeriöiden ja infra-alan järjestöjen kanssa. Markkinatiedon tietotarpeet voidaan ryhmitellä kolmeen osaan: tuote-, toimittaja- ja tilaajamarkkinatietoon. Markkinatiedon hallinnan kehittämiseksi Liikennevirastossa tulisi tunnistaa tiedonhallinnan prosessin vaiheet, ja määritellä vastuutahot eri vaiheiden toteuttamiseen. Markkinoiden seurantaan liittyvää yhteistyötä muiden infra-alan toimijoiden kanssa tulisi lisätä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.