School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13481
Suomalaiset yritys- ja luottoluokitusmallit - Periaatteet ja toimivuus yrityksien taloudellisen menestyksen ennustamisessa
Author: Palo, Jukka
Title: Suomalaiset yritys- ja luottoluokitusmallit - Periaatteet ja toimivuus yrityksien taloudellisen menestyksen ennustamisessa
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; yritykset; companies; luotto; credit; mallit; models; riskienhallinta; risk management; konkurssit; bankruptcy; ennusteet; forecasts
Pages: 134
Key terms: Yritysluokitus; luottoluokitus; konkurssien ennustaminen; luottoriski; yritysmenestys
Abstract:
Tutkielmassa pyritään selvittämään suomalaisten yritys- ja luottoluokitusmallien periaatteita ja tarkoituksiensa täyttämistä. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva suomalaisista yritysluokitusmarkkinoista ja tarjottavista luokitusmalleista. Tämän lisäksi luokitusmallien toimivuutta tilastollisilla menetelmillä tutkimalla saadaan selville kaupallisten mallien kyky toteuttaa niille asetettu päämäärä. Akateemisen tutkimuksen perusteella muodostetaan käsitys konkurssien ennustamiseen tähtäävien mallien perusteista ja kaupallisia luokitusmalleja arvioidaan myös havaittujen ominaisuuksien perusteella.

Yritys- ja etenkin luottoluokituksien on havaittu vaikuttavan yritysten lainansaantiin ja niille aiheutuneisiin korkokustannuksiin. Automaattinen luokitus on myös kustannustehokas tapa hallita luottoriskiä. Nämä yritysten ja pankkien yleisesti käyttämät luokitukset ovat luokittajayritysten kehittämiä ja tutkimia. Näiden ulkopuolinen tutkiminen on siis perusteltua ja hyödyttää kaikkia luokituksien kanssa tekemisissä olevia tahoja. Myös muun menestyksen ennustamisen tutkiminen on perusteltua, sillä kaupallisien yritysluokitusmallien perusteella myönnetään hyville yrityksille sertifikaatteja.

Tutkimusaineisto sisältää 15 803 suomalaisen osakeyhtiön yritysluokitukset ja tarvittavat taloudelliset tunnusluvut. Anonyymisti tutkittavia suomalaisia yritysluokitusmalleja on neljä. Tehdyt tilastolliset testit ovat samoja kaikille luokitusmalleille ja myös käytetty aineisto on testikohtaisesti sama.

Tutkimustulokset viittaavat luokitusmallien kykyyn ennustaa yritysten tulevaisuuden menestystä ja konkursseja. Ennustustarkkuus vaihtelee luokitusmallien välillä ja riippuen ennustettavasta ilmiöstä. Tulosten perusteella tähän vaikuttaa myös osittain luokitusmallin käyttötarkoitus. Ennustustarkkuuksia verrattaessa on syytä huomioida luokitusmallien erot käyttötarkoituksissa ja myös arvosana-asteikoissa. Luokitusmallien ennustustarkkuudet riippuvat myös niiden hyödyntämistä yritystiedoista.

Tutkituista ominaisuuksista yritysluokituksella pystyttiin ennustamaan konkursseja, kokonaispääoman tuottoa ja quick ratiota. Yritysoston kohteiden ja liikevaihdon kasvun ennustaminen ei osoittautunut yhtä suoraviivaiseksi, joten näiden ominaisuuksien menestyksen kuvaamiskyvystä ei tehty suoria johtopäätöksiä ja ne vaativat jatkotutkimusta.

Tutkielma kytkee yhteen akateemisen tutkimuksen ja kaupalliset yritysluokitusmallit teoreettisien ominaisuuksien ja toimivuuden testaamisen avulla. Lisäarvoa aikaisempaan tutkimukseen saadaan suomalaisten yritysluokitusmallien puolueettomalla tutkimisella, jollaista ei ole mallien luomiseen keskittyvässä aikaisemmassa tutkimuksessa laajasti tarkasteltu.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.