Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13481
Suomalaiset yritys- ja luottoluokitusmallit - Periaatteet ja toimivuus yrityksien taloudellisen menestyksen ennustamisessa
Tekijä: Palo, Jukka
Otsikko: Suomalaiset yritys- ja luottoluokitusmallit - Periaatteet ja toimivuus yrityksien taloudellisen menestyksen ennustamisessa
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yritykset; companies; luotto; credit; mallit; models; riskienhallinta; risk management; konkurssit; bankruptcy; ennusteet; forecasts
Sivumäärä: 134
Avainsanat: Yritysluokitus; luottoluokitus; konkurssien ennustaminen; luottoriski; yritysmenestys
Tiivistelmä:
Tutkielmassa pyritään selvittämään suomalaisten yritys- ja luottoluokitusmallien periaatteita ja tarkoituksiensa täyttämistä. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva suomalaisista yritysluokitusmarkkinoista ja tarjottavista luokitusmalleista. Tämän lisäksi luokitusmallien toimivuutta tilastollisilla menetelmillä tutkimalla saadaan selville kaupallisten mallien kyky toteuttaa niille asetettu päämäärä. Akateemisen tutkimuksen perusteella muodostetaan käsitys konkurssien ennustamiseen tähtäävien mallien perusteista ja kaupallisia luokitusmalleja arvioidaan myös havaittujen ominaisuuksien perusteella.

Yritys- ja etenkin luottoluokituksien on havaittu vaikuttavan yritysten lainansaantiin ja niille aiheutuneisiin korkokustannuksiin. Automaattinen luokitus on myös kustannustehokas tapa hallita luottoriskiä. Nämä yritysten ja pankkien yleisesti käyttämät luokitukset ovat luokittajayritysten kehittämiä ja tutkimia. Näiden ulkopuolinen tutkiminen on siis perusteltua ja hyödyttää kaikkia luokituksien kanssa tekemisissä olevia tahoja. Myös muun menestyksen ennustamisen tutkiminen on perusteltua, sillä kaupallisien yritysluokitusmallien perusteella myönnetään hyville yrityksille sertifikaatteja.

Tutkimusaineisto sisältää 15 803 suomalaisen osakeyhtiön yritysluokitukset ja tarvittavat taloudelliset tunnusluvut. Anonyymisti tutkittavia suomalaisia yritysluokitusmalleja on neljä. Tehdyt tilastolliset testit ovat samoja kaikille luokitusmalleille ja myös käytetty aineisto on testikohtaisesti sama.

Tutkimustulokset viittaavat luokitusmallien kykyyn ennustaa yritysten tulevaisuuden menestystä ja konkursseja. Ennustustarkkuus vaihtelee luokitusmallien välillä ja riippuen ennustettavasta ilmiöstä. Tulosten perusteella tähän vaikuttaa myös osittain luokitusmallin käyttötarkoitus. Ennustustarkkuuksia verrattaessa on syytä huomioida luokitusmallien erot käyttötarkoituksissa ja myös arvosana-asteikoissa. Luokitusmallien ennustustarkkuudet riippuvat myös niiden hyödyntämistä yritystiedoista.

Tutkituista ominaisuuksista yritysluokituksella pystyttiin ennustamaan konkursseja, kokonaispääoman tuottoa ja quick ratiota. Yritysoston kohteiden ja liikevaihdon kasvun ennustaminen ei osoittautunut yhtä suoraviivaiseksi, joten näiden ominaisuuksien menestyksen kuvaamiskyvystä ei tehty suoria johtopäätöksiä ja ne vaativat jatkotutkimusta.

Tutkielma kytkee yhteen akateemisen tutkimuksen ja kaupalliset yritysluokitusmallit teoreettisien ominaisuuksien ja toimivuuden testaamisen avulla. Lisäarvoa aikaisempaan tutkimukseen saadaan suomalaisten yritysluokitusmallien puolueettomalla tutkimisella, jollaista ei ole mallien luomiseen keskittyvässä aikaisemmassa tutkimuksessa laajasti tarkasteltu.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.