School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2013
Thesis number: 13501
Risteilykokemus ja turvattomuuden tunne - Analyysi toimijaverkkoteorian avulla
Author: Salovuori, Heini
Title: Risteilykokemus ja turvattomuuden tunne - Analyysi toimijaverkkoteorian avulla
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; varustamot; shipping companies; matkailu; tourism; laivaliikenne; shipping traffic; elämykset; experiences; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; verkostot; networks; kokemus; experience
Pages: 107
Full text:
» hse_ethesis_13501.pdf pdf  size:2 MB (1545360)
Key terms: risteily,; kokemus,; elämys,; turvattomuus,; verkko,; toimijaverkkoteoria
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Uusi tapa nähdä risteily, matkustajan risteilykokemuksen hahmottaminen sekä turvattomuuden tunteen muodostumisen logiikan ymmärtäminen toimivat tämä työn tavoitteina. Matkustaja tulee risteilylle viihtymään, ja matkustajan viihtyvyys on myös varustamolle tärkeää. Turvattomuuden tunne on viihtymistä vaikeuttavan luonteensa vuoksi täten mielenkiintoinen aihe syvällisemmälle tarkastelulle. Elämykseen perustuvan tuotteen myynnissä juuri asiakkaan kokemuksen mahdollisimman syvä ymmärrys onkin avainasemassa. Tutkimuksen tavoitteeseen päästään tutkimalla risteilykokemuksen muodostumisen kannalta keskeisiä toimijoita ja näiden järjestäytymistä.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimus on laadullinen ja perustuu toimijaverkkoteoriaan. Kenttätutkimus ja aineiston keruu toteutettiin etnografisin menetelmin, pääosin havainnointia ja haastatteluita käyttäen. Toimijaverkkoteorian kautta analysoitu aineisto käsitti tuhansia valokuvia, tunteja nauhoitettuja haastatteluja sekä kahden risteilyn verran tutkijan omakohtaista kokemusta. Analyysin perusteella tuotettiin rikas kuvaus matkustajan risteilykokemuksesta, ja risteilykokemuksen muodostavien toimijoiden suhteita havainnollistettiin toimijaverkoilla. Haastava menetelmä osoittautui tehokkaaksi työkaluksi analysoida risteily-ympäristöä.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksessa havaittiin, että risteilykokemuksen muodostavat verkot ovat laajoja ja monimutkaisia. Muutos yhdessä verkon toimijassa vaikuttaa koko verkon toimintaan, ja yllättävienkin toimijoiden väliltä voi löytyä yhteys. Näin ollen varustamon halutessa vaikuttaa matkustajan risteilykokemukseen on sen tunnettava koko risteilykokemukseen vaikuttavien toimijoiden verkko. Matkustajan turvattomuuden tunne rakentuu samalla logiikalla kuin matkustajan risteilykokemus. Yksittäinen verkon toimija voikin valjastaa koko verkon tuottamaan turvattomuuden tunnetta. Tutkimuksessa havaittiin, että turvattomuuden tunnetta aiheuttavat toimijat ovat pitkälti samoja kuin toimijat, jotka muodostavat matkustajan risteilykokemuksen.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.