Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2013
Tutkielman numero: 13501
Risteilykokemus ja turvattomuuden tunne - Analyysi toimijaverkkoteorian avulla
Tekijä: Salovuori, Heini
Otsikko: Risteilykokemus ja turvattomuuden tunne - Analyysi toimijaverkkoteorian avulla
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; varustamot; shipping companies; matkailu; tourism; laivaliikenne; shipping traffic; elämykset; experiences; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; verkostot; networks; kokemus; experience
Sivumäärä: 107
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13501.pdf pdf  koko: 2 MB (1545360)
Avainsanat: risteily,; kokemus,; elämys,; turvattomuus,; verkko,; toimijaverkkoteoria
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Uusi tapa nähdä risteily, matkustajan risteilykokemuksen hahmottaminen sekä turvattomuuden tunteen muodostumisen logiikan ymmärtäminen toimivat tämä työn tavoitteina. Matkustaja tulee risteilylle viihtymään, ja matkustajan viihtyvyys on myös varustamolle tärkeää. Turvattomuuden tunne on viihtymistä vaikeuttavan luonteensa vuoksi täten mielenkiintoinen aihe syvällisemmälle tarkastelulle. Elämykseen perustuvan tuotteen myynnissä juuri asiakkaan kokemuksen mahdollisimman syvä ymmärrys onkin avainasemassa. Tutkimuksen tavoitteeseen päästään tutkimalla risteilykokemuksen muodostumisen kannalta keskeisiä toimijoita ja näiden järjestäytymistä.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimus on laadullinen ja perustuu toimijaverkkoteoriaan. Kenttätutkimus ja aineiston keruu toteutettiin etnografisin menetelmin, pääosin havainnointia ja haastatteluita käyttäen. Toimijaverkkoteorian kautta analysoitu aineisto käsitti tuhansia valokuvia, tunteja nauhoitettuja haastatteluja sekä kahden risteilyn verran tutkijan omakohtaista kokemusta. Analyysin perusteella tuotettiin rikas kuvaus matkustajan risteilykokemuksesta, ja risteilykokemuksen muodostavien toimijoiden suhteita havainnollistettiin toimijaverkoilla. Haastava menetelmä osoittautui tehokkaaksi työkaluksi analysoida risteily-ympäristöä.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksessa havaittiin, että risteilykokemuksen muodostavat verkot ovat laajoja ja monimutkaisia. Muutos yhdessä verkon toimijassa vaikuttaa koko verkon toimintaan, ja yllättävienkin toimijoiden väliltä voi löytyä yhteys. Näin ollen varustamon halutessa vaikuttaa matkustajan risteilykokemukseen on sen tunnettava koko risteilykokemukseen vaikuttavien toimijoiden verkko. Matkustajan turvattomuuden tunne rakentuu samalla logiikalla kuin matkustajan risteilykokemus. Yksittäinen verkon toimija voikin valjastaa koko verkon tuottamaan turvattomuuden tunnetta. Tutkimuksessa havaittiin, että turvattomuuden tunnetta aiheuttavat toimijat ovat pitkälti samoja kuin toimijat, jotka muodostavat matkustajan risteilykokemuksen.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.