School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2014
Thesis number: 13550
Millainen on hyvä pomo? - "Y-sukupolven" vaatimukset johtajuudelta tarkastelussa.
Author: Lagerwall, Teo
Title: Millainen on hyvä pomo? - "Y-sukupolven" vaatimukset johtajuudelta tarkastelussa.
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; johtajat; managers; esimiehet; supervisors; henkilöstö; personnel; asenteet; attitudes; haastattelu; interview
Pages: 100
Key terms: ”y-sukupolvi”, johtajuus, teemahaastattelu, hyvä pomo
Abstract:
Tutkimukseni tavoitteena on selvittää korkeasti koulutetun "y-sukupolven" vaatimuksia johtajuudelta työpaikalla. Haen tutkimuksessani vastauksia siihen, millainen hyvä pomo on tutkitun sukupolven mielestä. Vastatakseni tähän, selvitän myös, miten "y-sukupolven" suhtautuminen työhön näkyy heidän käsityksissään johtajuudesta, miten "y-sukupolvi kuvaa itseään johdettavana ja miten "y-sukupolvea" on tähän mennessä johdettu? Vertaan haastatteluissa saamiani vastauksia johtajuutta ja "y-sukupolvea" käsittelevään tieteelliseen ja vähemmän tieteelliseen kirjallisuuteen.

Tutkimuksen aineiston keräsin henkilökohtaisten teemahaastatteluiden avulla, joita suoritin yhteensä yhdeksän kappaletta. Haastatellut "y-sukupolven" edustajat ovat Aalto-yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi valmistumisen jälkeen olleet vähintään vuoden täysipäiväisesti työelämässä. Suoritin tutkimustani varten kaksi esihaastattelua ja yhdeksän varsinaista haastattelua, jotka muodostivat tutkimukseni empiria-osion. Analyysitapana käytin pääasiassa teemoittelua, mutta hyödynsin mahdollisuuksien mukaan myös tyypittelyä sekä kvantifiointia.

Tutkielmani perusteella voidaan sanoa, että hyvä esimiestyö on "y-sukupolvea" johdettaessa elinehto yrityksille. Hyvä pomo motivoi "y-sukupolvea", joskaan esimiehen ei ole helppo saada hyvän pomon leimaa, sillä "y-sukupolvi" vaatii esimiehiltä hyvin paljon erilaisia asioita. Tärkeintä on luoda luottamussuhde "y-sukupolveen", joka ei tapahdu muodollisen aseman, vaan esimiehen persoonan ja tekojen kautta. Vaikka "y-sukupolvi" vaatii paljon, on se valmis tekemään töitä kelloon katsomatta, kunhan sitä palkitaan tästä vapaa-ajan muodossa. Hyvä pomo ei pelkästään motivoi, vaan myös sitouttaa muutoin työtä helposti vaihtavaa "y-sukupolvea", joten yritysten on syytä kiinnittää erityistä huomiota esimiestyöhön.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.