Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2014
Tutkielman numero: 13550
Millainen on hyvä pomo? - "Y-sukupolven" vaatimukset johtajuudelta tarkastelussa.
Tekijä: Lagerwall, Teo
Otsikko: Millainen on hyvä pomo? - "Y-sukupolven" vaatimukset johtajuudelta tarkastelussa.
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; johtajat; managers; esimiehet; supervisors; henkilöstö; personnel; asenteet; attitudes; haastattelu; interview
Sivumäärä: 100
Avainsanat: ”y-sukupolvi”, johtajuus, teemahaastattelu, hyvä pomo
Tiivistelmä:
Tutkimukseni tavoitteena on selvittää korkeasti koulutetun "y-sukupolven" vaatimuksia johtajuudelta työpaikalla. Haen tutkimuksessani vastauksia siihen, millainen hyvä pomo on tutkitun sukupolven mielestä. Vastatakseni tähän, selvitän myös, miten "y-sukupolven" suhtautuminen työhön näkyy heidän käsityksissään johtajuudesta, miten "y-sukupolvi kuvaa itseään johdettavana ja miten "y-sukupolvea" on tähän mennessä johdettu? Vertaan haastatteluissa saamiani vastauksia johtajuutta ja "y-sukupolvea" käsittelevään tieteelliseen ja vähemmän tieteelliseen kirjallisuuteen.

Tutkimuksen aineiston keräsin henkilökohtaisten teemahaastatteluiden avulla, joita suoritin yhteensä yhdeksän kappaletta. Haastatellut "y-sukupolven" edustajat ovat Aalto-yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi valmistumisen jälkeen olleet vähintään vuoden täysipäiväisesti työelämässä. Suoritin tutkimustani varten kaksi esihaastattelua ja yhdeksän varsinaista haastattelua, jotka muodostivat tutkimukseni empiria-osion. Analyysitapana käytin pääasiassa teemoittelua, mutta hyödynsin mahdollisuuksien mukaan myös tyypittelyä sekä kvantifiointia.

Tutkielmani perusteella voidaan sanoa, että hyvä esimiestyö on "y-sukupolvea" johdettaessa elinehto yrityksille. Hyvä pomo motivoi "y-sukupolvea", joskaan esimiehen ei ole helppo saada hyvän pomon leimaa, sillä "y-sukupolvi" vaatii esimiehiltä hyvin paljon erilaisia asioita. Tärkeintä on luoda luottamussuhde "y-sukupolveen", joka ei tapahdu muodollisen aseman, vaan esimiehen persoonan ja tekojen kautta. Vaikka "y-sukupolvi" vaatii paljon, on se valmis tekemään töitä kelloon katsomatta, kunhan sitä palkitaan tästä vapaa-ajan muodossa. Hyvä pomo ei pelkästään motivoi, vaan myös sitouttaa muutoin työtä helposti vaihtavaa "y-sukupolvea", joten yritysten on syytä kiinnittää erityistä huomiota esimiestyöhön.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.