School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2014
Thesis number: 13579
140 merkkiä retoriikkaa - Retorinen diskurssianalyysi startup-yritysten viestinnästä Twitterissä
Author: Timonen, Jani
Title: 140 merkkiä retoriikkaa - Retorinen diskurssianalyysi startup-yritysten viestinnästä Twitterissä
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; sosiaalinen media; social media; retoriikka; rhetorics; diskurssianalyysi; discourse analysis
Pages: 109
Full text:
» hse_ethesis_13579.pdf pdf  size:2 MB (1122074)
Key terms: startup-yritykset, sosiaalinen media, kieli, retoriikka, diskurssianalyysi, startup companies, social media, language, rhetoric, discourse analysis
Abstract:
Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia legitimoivia diskursseja Suomen arvostetuimpien startup-yritysten Twitter-viestinnässä voidaan havaita. 2000-luvulla viestinnän murros on vaikuttanut merkittävästi organisaatioiden viestintään ja niiden tapaan käyttää kieltä. Dialogin lisääntyminen, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, on tehnyt organisaatioista julkisia keskustelijoita ja nostanut esiin riskit ja vastuun, jotka liittyvät läheisesti legitimiteettiin ja retoriikkaan. Viestinnän murroksen taustalla on kolme megatrendiä: 1) vähenevät resurssit, 2) radikaali läpinäkyvyys ja 3) kasvaneet odotukset (Laszlo & Zhexembayeva 2001).

Mats Alvesson (1993) korosti kielen merkitystä organisaatiotutkimuksessa, mutta lisää kvalitatiivista tutkimusta tarvitaan. Tämä tutkielma keskittyy mikroblogipalvelu Twitteriin, jota ei ole tutkittu riittävästi kielen näkökulmasta. 140 merkin viestintä tiivistää kielenkäytön ja legitimoi organisaation toimintaa dialogisessa viestinnässä. Tutkielma tarjoaa ainutlaatuisen kvalitatiivisen näkökulman sosiaaliseen mediaan ja hyödyntää sekä klassisen että uuden retoriikan näkemyksiä.

Tutkielman aineisto koostuu 1100 tviitistä (140 merkin pituinen viesti Twitterissä), jotka 22 julkisesti arvostettua suomalaista startup-yritystä on lähettänyt vuosina 2012-2014. Aineistoa lähestytään retorisella diskurssianalyysilla (RDA), ja avaintermejä ovat eetos, paatos, logos ja kairos. Tutkielma identifioi retorisista keinoista syntyvät legitimoivat diskurssit.

Tutkielma osoittaa, että startup-yritykset vahvistavat legitimiteettiään neljällä tavalla. Näitä keskeisiä legitimoivia diskursseja ovat: 1) aitous, 2) auttaminen, 3) asiantuntijuus ja 4) ajankohtaisuus. Vallitsevat diskurssit koostuvat 12 retorisesta taktiikasta, jotka saavat voimansa 4 retorisesta strategiasta. Tutkielma antaa uusia strategisia ja taktisia työkaluja organisaatioille, jotka toimivat ja keskustelevat uudessa, dialogisessa viestintäympäristössä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.