School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13607
Tilinpäätösraportoinnin muutoksen yhteys olennaisen virheellisyyden esiintymiseen - Pk-IFRS:n käyttö Suomen kirjanpitolainsäädännön sijaan tilintarkastajan näkökulmasta
Author: Chan, Kwun Chuen
Title: Tilinpäätösraportoinnin muutoksen yhteys olennaisen virheellisyyden esiintymiseen - Pk-IFRS:n käyttö Suomen kirjanpitolainsäädännön sijaan tilintarkastajan näkökulmasta
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilinpäätös; balances of books; raportit; reports; virhe; error; muutos; change; lainsäädäntö; legislation; vastuu; responsibility
Pages: 82
Full text:
» hse_ethesis_13607.pdf pdf  size:2 MB (1943535)
Key terms: pk-IFRS; pk-yritys; olennainen virheellisyys; tilintarkastus
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Tutkielman tavoitteena on tutkia pk-IFRS:n käyttöönoton arvioituja vaikutuksia olennaisen virheellisyyden riskiin Suomessa. Tutkimus tarkastelee erityisesti pk-IFRS:n ja FAS:n välisiä eroja ja pyrkii selvittämään tilintarkastajan näkökulmasta, vaikuttaisiko pk-IFRS:n käyttö FAS:n sijaan olennaisen virheellisyyden esiintymiseen. Lisäksi tutkimuksessa pyritään selvittämään, voisiko pk-IFRS:n käyttöönottavilla yrityksillä olla muita tekijöitä, kuin pk-IFRS:n ja Suomen kirjanpitolainsäädännön erot, jotka vaikuttavat olennaisen virheellisyyden riskiin.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS:

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Sen aineisto kerättiin haastatteluilla ja haastattelumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu haastattelu, jossa on teemahaastattelun piirteitä. Haastateltaviksi valittiin yhteensä viisi tilintarkastusalan asiantuntijaa, joilla on vahva kokemus niin IFRS:stä kuin pk-yrityksistä. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin.

TUTKIMUSTULOKSET:

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että pk-IFRS:n käytöllä FAS:n sijaan on vaikutusta olennaisen virheellisyyden riskiin. Pk-IFRS:n tuomilla muutoksilla tilinpäätösraportoinnissa voidaan nähdä niin olennaisen virheellisyyden esiintymistä lisääviä kuin vähentäviä vaikutuksia. Suurin osa olennaisen virheellisyyden kannalta merkittävistä muutoksista liittyy harkinnan lisääntymiseen, ei- rutiininomaisten monimutkaisten menetelmien kasvuun ja sääntelyn tiukentumiseen. Näiden tekijöiden yhdistyessä pk-yritysten niukkoihin resursseihin ja osaamisen puutteeseen, olennaisen virheellisyyden riski kasvaa. Pk-IFRS:n käyttöönotto voi aiheuttaa myös sen, että tilintarkastajien rooli neuvonantajina voimistuu pk- yrityksissä. Tämä taas pienentäisi olennaisen virheellisyyden riskiä. Lisäksi pk-IFRS:n todennäköisimmät käyttäjät, ns. kasvuyritykset, voivat olla alttiimpia olennaisille virheellisyyksille, johtuen kasvuyrityksille ominaisista toimintatavoista ja toimialasta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.