Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13607
Tilinpäätösraportoinnin muutoksen yhteys olennaisen virheellisyyden esiintymiseen - Pk-IFRS:n käyttö Suomen kirjanpitolainsäädännön sijaan tilintarkastajan näkökulmasta
Tekijä: Chan, Kwun Chuen
Otsikko: Tilinpäätösraportoinnin muutoksen yhteys olennaisen virheellisyyden esiintymiseen - Pk-IFRS:n käyttö Suomen kirjanpitolainsäädännön sijaan tilintarkastajan näkökulmasta
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilinpäätös; balances of books; raportit; reports; virhe; error; muutos; change; lainsäädäntö; legislation; vastuu; responsibility
Sivumäärä: 82
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13607.pdf pdf  koko: 2 MB (1943535)
Avainsanat: pk-IFRS; pk-yritys; olennainen virheellisyys; tilintarkastus
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Tutkielman tavoitteena on tutkia pk-IFRS:n käyttöönoton arvioituja vaikutuksia olennaisen virheellisyyden riskiin Suomessa. Tutkimus tarkastelee erityisesti pk-IFRS:n ja FAS:n välisiä eroja ja pyrkii selvittämään tilintarkastajan näkökulmasta, vaikuttaisiko pk-IFRS:n käyttö FAS:n sijaan olennaisen virheellisyyden esiintymiseen. Lisäksi tutkimuksessa pyritään selvittämään, voisiko pk-IFRS:n käyttöönottavilla yrityksillä olla muita tekijöitä, kuin pk-IFRS:n ja Suomen kirjanpitolainsäädännön erot, jotka vaikuttavat olennaisen virheellisyyden riskiin.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS:

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Sen aineisto kerättiin haastatteluilla ja haastattelumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu haastattelu, jossa on teemahaastattelun piirteitä. Haastateltaviksi valittiin yhteensä viisi tilintarkastusalan asiantuntijaa, joilla on vahva kokemus niin IFRS:stä kuin pk-yrityksistä. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin.

TUTKIMUSTULOKSET:

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että pk-IFRS:n käytöllä FAS:n sijaan on vaikutusta olennaisen virheellisyyden riskiin. Pk-IFRS:n tuomilla muutoksilla tilinpäätösraportoinnissa voidaan nähdä niin olennaisen virheellisyyden esiintymistä lisääviä kuin vähentäviä vaikutuksia. Suurin osa olennaisen virheellisyyden kannalta merkittävistä muutoksista liittyy harkinnan lisääntymiseen, ei- rutiininomaisten monimutkaisten menetelmien kasvuun ja sääntelyn tiukentumiseen. Näiden tekijöiden yhdistyessä pk-yritysten niukkoihin resursseihin ja osaamisen puutteeseen, olennaisen virheellisyyden riski kasvaa. Pk-IFRS:n käyttöönotto voi aiheuttaa myös sen, että tilintarkastajien rooli neuvonantajina voimistuu pk- yrityksissä. Tämä taas pienentäisi olennaisen virheellisyyden riskiä. Lisäksi pk-IFRS:n todennäköisimmät käyttäjät, ns. kasvuyritykset, voivat olla alttiimpia olennaisille virheellisyyksille, johtuen kasvuyrityksille ominaisista toimintatavoista ja toimialasta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.