School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13608
Lobbauksen vaikutus IFRS 8 -standardiin - Tutkimus lobbaajien kommenttikirjeistä ja niiden laadusta
Author: Tervonen, Miia
Title: Lobbauksen vaikutus IFRS 8 -standardiin - Tutkimus lobbaajien kommenttikirjeistä ja niiden laadusta
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; standardit; standards; tilinpäätös; balances of books; raportit; reports; lobbaus; lobbying; suhdetoiminta; public relations
Pages: 91
Key terms: lobbaus; kansainvälinen tilinpäätösnormisto IFRS; IASB; segmenttiraportointi; IFRS 8
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tutkimuksen tarkoituksena on selventää IFRS 8 -standardin asetantaan kohdistuneen lobbauksen vaikutuksia lopulliseen IFRS 8 -standardiin analysoimalla lobbaajien IASB:lle lähettämiä kommenttikirjeitä. Huomioin tutkimuksessa, millaiset tahot ovat ottaneet standardiluonnokseen kantaa ja miten lobbaajien kommenttikirjeiden sisältämän informaation laatu on vaikuttanut lobbausmenestykseen. Edelleen lobbausmenestyksen ja kommenttikirjeiden sisältämän informaation yhteyttä pyrin tutkimaan sen osalta, mikä vaikutus informaation laadulla on uskottavuudeltaan heikompien lobbaajien osalta. Tutkimus mukailee merkittäviltä osin Hansenin (2011) tekemää tutkimusta standardien asettamiseen kohdistuneesta lobbauksesta.

Tutkimusaineisto ja -menetelmä:

Tutkimusaineisto koostuu IASB:n vastaanottamista 181 kannanottokirjeestä koskien IFRS 8 -standardiluonnosta. Pääotos kattaa kaikki IASB:n saamat kirjeet. Tarkempaa analysointia varten otoksesta muodostetaan lisäksi kaksi erillistä, rajattua aliotosta. Valittuja muuttujia koskevat tiedot on kerätty käsin lobbaajien IASB:lle lähettämistä kirjeistä, jotka ovat saatavilla IASB:n internet-sivuilla.

Tutkimus toteutetaan regressioanalyysin erikoistyyppiä logistista regressioanalyysia käyttäen. Menetelmän valinta perustuu siihen, että logistisessa regressioanalyysissa selittävä muuttaja on dikotominen ja voi saada vain kaksi arvoa; lobbaajan mielipide on vaikuttanut tai mielipiteellä ei ole vaikutusta standardin lopulliseen muotoon. Lobbausmenestykseen vaikuttavia tekijöitä testataan aiempaan tutkimukseen ja subjektiiviseen valintaan perustuvilla muuttujilla.

Tutkimustulokset:

Tutkimustulosten perusteella lobbausmenestyksen voidaan todeta olevan positiivisessa yhteydessä lobbaajan kykyyn tuottaa laadukasta informaatiota IASB:lle. Kuitenkin tutkimustulokset osoittavat, että lobbausmenestyksen ja kommenttikirjeiden sisältämän informaation laadun yhteys on heikompi uskottavuudeltaan heikompien lobbaajien kohdalla. Tutkimus tukee Hansenin (2011) tutkimustuloksia. Lisäksi tutkimus täydentää standardin asetantaan kohdistuvan lobbauksen tutkimusta ja esittelee jatkotutkimusmahdollisuuksia aiheeseen liittyen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.