Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13608
Lobbauksen vaikutus IFRS 8 -standardiin - Tutkimus lobbaajien kommenttikirjeistä ja niiden laadusta
Tekijä: Tervonen, Miia
Otsikko: Lobbauksen vaikutus IFRS 8 -standardiin - Tutkimus lobbaajien kommenttikirjeistä ja niiden laadusta
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; standardit; standards; tilinpäätös; balances of books; raportit; reports; lobbaus; lobbying; suhdetoiminta; public relations
Sivumäärä: 91
Avainsanat: lobbaus; kansainvälinen tilinpäätösnormisto IFRS; IASB; segmenttiraportointi; IFRS 8
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tutkimuksen tarkoituksena on selventää IFRS 8 -standardin asetantaan kohdistuneen lobbauksen vaikutuksia lopulliseen IFRS 8 -standardiin analysoimalla lobbaajien IASB:lle lähettämiä kommenttikirjeitä. Huomioin tutkimuksessa, millaiset tahot ovat ottaneet standardiluonnokseen kantaa ja miten lobbaajien kommenttikirjeiden sisältämän informaation laatu on vaikuttanut lobbausmenestykseen. Edelleen lobbausmenestyksen ja kommenttikirjeiden sisältämän informaation yhteyttä pyrin tutkimaan sen osalta, mikä vaikutus informaation laadulla on uskottavuudeltaan heikompien lobbaajien osalta. Tutkimus mukailee merkittäviltä osin Hansenin (2011) tekemää tutkimusta standardien asettamiseen kohdistuneesta lobbauksesta.

Tutkimusaineisto ja -menetelmä:

Tutkimusaineisto koostuu IASB:n vastaanottamista 181 kannanottokirjeestä koskien IFRS 8 -standardiluonnosta. Pääotos kattaa kaikki IASB:n saamat kirjeet. Tarkempaa analysointia varten otoksesta muodostetaan lisäksi kaksi erillistä, rajattua aliotosta. Valittuja muuttujia koskevat tiedot on kerätty käsin lobbaajien IASB:lle lähettämistä kirjeistä, jotka ovat saatavilla IASB:n internet-sivuilla.

Tutkimus toteutetaan regressioanalyysin erikoistyyppiä logistista regressioanalyysia käyttäen. Menetelmän valinta perustuu siihen, että logistisessa regressioanalyysissa selittävä muuttaja on dikotominen ja voi saada vain kaksi arvoa; lobbaajan mielipide on vaikuttanut tai mielipiteellä ei ole vaikutusta standardin lopulliseen muotoon. Lobbausmenestykseen vaikuttavia tekijöitä testataan aiempaan tutkimukseen ja subjektiiviseen valintaan perustuvilla muuttujilla.

Tutkimustulokset:

Tutkimustulosten perusteella lobbausmenestyksen voidaan todeta olevan positiivisessa yhteydessä lobbaajan kykyyn tuottaa laadukasta informaatiota IASB:lle. Kuitenkin tutkimustulokset osoittavat, että lobbausmenestyksen ja kommenttikirjeiden sisältämän informaation laadun yhteys on heikompi uskottavuudeltaan heikompien lobbaajien kohdalla. Tutkimus tukee Hansenin (2011) tutkimustuloksia. Lisäksi tutkimus täydentää standardin asetantaan kohdistuvan lobbauksen tutkimusta ja esittelee jatkotutkimusmahdollisuuksia aiheeseen liittyen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.