School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13616
Vastuulliset investoinnit Suomessa - kyselytutkimus suomalaisyrityksissä
Author: Kåla, Johanna
Title: Vastuulliset investoinnit Suomessa - kyselytutkimus suomalaisyrityksissä
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; investoinnit; investment; arviointi; evaluation; tutkimusmenetelmät; research methods
Pages: 78
Key terms: vastuullisuusinvestoinnit; vastuullisuus; yritysvastuu; investoinnit; investointien arviointimenetelmät
Abstract:
Tässä työssä tutkitaan suomalaisten yritysten tekemiä vastuullisuusinvestointeja ja niiden valintaan käytettyjä arviointimenetelmiä. Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa yleiskatsaus vielä pitkälti tutkimattomaan aiheeseen ja saada lisätietoa siitä, kuinka suuret suomalaiset yritykset ovat sisällyttäneet vastuullisuutta liiketoimintaansa.

Tutkimuksella halutaan selvittää millaisia vastuullisuusinvestointeja suomalaiset yritykset tekevät, ja minkälaisia arviointimenetelmiä hyödyntämällä nämä investoinnit valitaan. Lisäksi halutaan selvittää eroavatko vastuullisten investointien valintaan käytetyt arviointimenetelmät perinteisten investointien valintaan käytetyistä menetelmistä.

Tutkimuksen teoreettinen tausta perustuu yritysvastuusta ja investoinneista aiemmin julkaistuun kirjallisuuteen. Tutkimus kokoaa aiempaa yritysvastuu- ja investointikirjallisuutta yhteen sekä luo näiden kahden aihealueen välille yhteyksiä. Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin kyselytutkimuksena liikevaihdoltaan Suomen 500 suurimman yrityksen parissa. Vastauksia kyselyyn saatiin 80.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että hieman yli puolet vastanneista yrityksistä ottaa vastuullisuuden investointipäätöksissään huomioon. Lisäksi tutkimuksessa pystyttiin tunnistamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen toteutetaanko yrityksessä vastuullisuusinvestointeja. Tulosten perusteella vastuullisuutta ei nähdä ainoastaan välttämättöminä kustannuksina, vaan yritykset asettavat vastuullisille investoinneille taloudellisia tavoitteita. Tutkimustulokset osoittivat myös, että vastuullisten investointien valintaan käytetään pitkälti samoja arviointimenetelmiä kuin perinteistenkin investointien.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.