Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13616
Vastuulliset investoinnit Suomessa - kyselytutkimus suomalaisyrityksissä
Tekijä: Kåla, Johanna
Otsikko: Vastuulliset investoinnit Suomessa - kyselytutkimus suomalaisyrityksissä
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; investoinnit; investment; arviointi; evaluation; tutkimusmenetelmät; research methods
Sivumäärä: 78
Avainsanat: vastuullisuusinvestoinnit; vastuullisuus; yritysvastuu; investoinnit; investointien arviointimenetelmät
Tiivistelmä:
Tässä työssä tutkitaan suomalaisten yritysten tekemiä vastuullisuusinvestointeja ja niiden valintaan käytettyjä arviointimenetelmiä. Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa yleiskatsaus vielä pitkälti tutkimattomaan aiheeseen ja saada lisätietoa siitä, kuinka suuret suomalaiset yritykset ovat sisällyttäneet vastuullisuutta liiketoimintaansa.

Tutkimuksella halutaan selvittää millaisia vastuullisuusinvestointeja suomalaiset yritykset tekevät, ja minkälaisia arviointimenetelmiä hyödyntämällä nämä investoinnit valitaan. Lisäksi halutaan selvittää eroavatko vastuullisten investointien valintaan käytetyt arviointimenetelmät perinteisten investointien valintaan käytetyistä menetelmistä.

Tutkimuksen teoreettinen tausta perustuu yritysvastuusta ja investoinneista aiemmin julkaistuun kirjallisuuteen. Tutkimus kokoaa aiempaa yritysvastuu- ja investointikirjallisuutta yhteen sekä luo näiden kahden aihealueen välille yhteyksiä. Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin kyselytutkimuksena liikevaihdoltaan Suomen 500 suurimman yrityksen parissa. Vastauksia kyselyyn saatiin 80.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että hieman yli puolet vastanneista yrityksistä ottaa vastuullisuuden investointipäätöksissään huomioon. Lisäksi tutkimuksessa pystyttiin tunnistamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen toteutetaanko yrityksessä vastuullisuusinvestointeja. Tulosten perusteella vastuullisuutta ei nähdä ainoastaan välttämättöminä kustannuksina, vaan yritykset asettavat vastuullisille investoinneille taloudellisia tavoitteita. Tutkimustulokset osoittivat myös, että vastuullisten investointien valintaan käytetään pitkälti samoja arviointimenetelmiä kuin perinteistenkin investointien.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.