School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2014
Thesis number: 13621
Onnistunut yhteistoiminta Suomen parhaat työpaikat -yrityksissä
Author: Laine, Sari
Title: Onnistunut yhteistoiminta Suomen parhaat työpaikat -yrityksissä
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: laskentatoimi; accounting; yritysjuridiikka; business law; yhteistyö; cooperation; yrityskulttuuri; corporate culture; sosiaalinen pääoma; social capital; työ; work; hyvinvointi; well-being
Pages: 92
Full text:
» hse_ethesis_13621.pdf pdf  size:770 KB (787913)
Key terms: yhteistoiminta; yrityskulttuuri; sosiaalinen pääoma; Suomen parhaat työpaikat
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata onnistuneen yhteistoiminnan piirteitä ja edellytyksiä. Yhteistoiminnan julkinen mielikuva liittyy irtisanomisiin, vaikka yhteistoimintalainsäädännön henki ja tavoite on työpaikkaa yhdessä kehittämällä lisätä samanaikaisesti henkilöstön hyvinvointia ja liiketoiminnan tuloksia.

Teoria kuvaa yhteistoimintalainsäädännön luomia perusteita yhteistoiminnalle sekä havainnollistaa yhteistoimintaa yrityskulttuurin käsitteen avulla. Teoriassa esitellään sosiaalisen pääoman käsite, koska yhteistoiminta luo yritykselle sosiaalista pääomaa, joka voidaan nähdä investointina paremmille liiketoiminnan tuotoille.

Empiirisen tutkimuksen haastatteluaineistona toimivat Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen 50:n parhaan yrityksen listalle sijoittuneet yritykset. Haastatteluja tehtiin yhteensä 22. Tutkimuksen lähestymistapa oli kvalitatiivinen ja haastattelumenetelmänä käytettiin avointa teemahaastattelua. Aineiston analysoinnissa haastatteluaineistoa arvioitiin systemaattisesti aikaisempien tietojen ja taustateorioiden valossa ilmiön löytämiseksi ja jäsentämiseksi.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että onnistunut yhteistoiminta on sisällä yrityksen kulttuurissa, jolloin sekä syvät oletukset että käytännön toiminta rakentavat yhteistoiminnallisuutta. Onnistunut yhteistoiminta yli lainsäädännön vaatimusten vaatii sellaisen yrityskulttuurin luomista, jossa kaikki, mitä yrityksessä tehdään tukee työnantajan ja työntekijöiden välisen luottamuksen ja arvostuksen rakentumista ja siten yhteistoiminnan edellytyksiä. Yhteistoimintaan vaikuttaa johdon ja esimiesten oman henkisen kasvun vaihe ja käsitys työntekijöiden ominaisuuksista ja kyvyistä ihmisinä. Onnistuneen yhteistoiminnan edellytyksiä tutkimuksen perusteella ovat yrityskulttuurin arvot ja periaatteet, joille on yhteistä ihmisten arvostaminen, heihin luottaminen ja kyvykkäinä pitäminen. Tutkimuksen perusteella olennaisinta onnistuneen yhteistoiminnan luomisessa eivät ole tietynlaiset työntekijäedut, prosessit tai käytännöt, vaan luottamusta, ylpeyttä ja yhteishenkeä kasvattavien vuorovaikutussuhteiden muodostaminen työpaikalla.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.