School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13681
Management accountant's modern role and barriers to role change - Case Tech Inc.
Author: Voipio, Juha
Title: Management accountant's modern role and barriers to role change - Case Tech Inc.
Year: 2014  Language: eng
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; johdon laskentatoimi; managerial accounting; muutos; change; mallit; models; työ; work; ammatit; professions; kehitys; development
Pages: 108
Full text:
» hse_ethesis_13681.pdf pdf  size:999 KB (1022922)
Key terms: roolimuutos, johdon laskentatoimen ammattilainen, esteet muutokselle, laskentatoimen muutosmalli
Abstract:
Tämä tutkielma tarkastelee onko niin kutsuttua johdon laskentatoimen ammattilaisen modernia roolia olemassa, ja mitkä avainominaisuudet tähän rooliin yleisimmin liitetään. Tutkimus analysoi myös niitä tekijöitä, jotka määrittävät roolimuutosprojektien onnistumista, keskittyen erityisesti esteisiin roolimuutokselle.

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja perustuu case-tutkimukseen joka suoritettiin syksyn 2012 ja kevään 2013 välisenä aikana. Case-tutkimus keskittyi tarkastelemaan roolimuutosprojektia, jonka case-organisaatio oli käynnistänyt vuonna 2008. Kaiken kaikkiaan 15 haastattelua suoritettiin organisaation laskentatoimen ammattilaisten sekä liiketoimintayksikköjen johtajien kesken. Lisäk-si, tutkimus hyödynsi case-organisaation sisäisiä dokumentteja, muistioita sekä muuta materiaalia empiirisenä todistusaineistona.

Tulokset viittaavat siihen, että johdon laskentatoimen ammattilaisen moderniin rooliin voidaan liittää tiettyjä ominaispiirteitä, mutta tarkkaa roolikuvausta ei ole saatavilla, eikä sitä ole mahdollis-ta tarkkaan määritellä. Lisäksi, case-yrityksessä tunnistettiin lukuisia esteitä roolimuutokselle, jotka vaikuttivat yrityksen ajaman roolimuutosprojektin onnistumiseen.

Näin ollen, tulokset osoittavat, että roolimuutosprojekti ei ole onnistunut vaikuttamaan organi-saation laskentatoimen ammattilaisten rooliin tähän mennessä. Tutkielmassa ehdotetaan, empiiri-seen todistusaineistoon ja tutkimustuloksiin perustuen, uutta moniulotteista laskentatoimen muu-tosmallipohjaa, jota voidaan käyttää roolimuutosprojektien analysoimiseen. Ehdotetun muutosmal-lin toimivuus tulisi varmistaa tulevien tutkimushankkeiden avulla.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.