Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13681
Management accountant's modern role and barriers to role change - Case Tech Inc.
Tekijä: Voipio, Juha
Otsikko: Management accountant's modern role and barriers to role change - Case Tech Inc.
Vuosi: 2014  Kieli: eng
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; johdon laskentatoimi; managerial accounting; muutos; change; mallit; models; työ; work; ammatit; professions; kehitys; development
Sivumäärä: 108
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13681.pdf pdf  koko: 999 KB (1022922)
Avainsanat: roolimuutos, johdon laskentatoimen ammattilainen, esteet muutokselle, laskentatoimen muutosmalli
Tiivistelmä:
Tämä tutkielma tarkastelee onko niin kutsuttua johdon laskentatoimen ammattilaisen modernia roolia olemassa, ja mitkä avainominaisuudet tähän rooliin yleisimmin liitetään. Tutkimus analysoi myös niitä tekijöitä, jotka määrittävät roolimuutosprojektien onnistumista, keskittyen erityisesti esteisiin roolimuutokselle.

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja perustuu case-tutkimukseen joka suoritettiin syksyn 2012 ja kevään 2013 välisenä aikana. Case-tutkimus keskittyi tarkastelemaan roolimuutosprojektia, jonka case-organisaatio oli käynnistänyt vuonna 2008. Kaiken kaikkiaan 15 haastattelua suoritettiin organisaation laskentatoimen ammattilaisten sekä liiketoimintayksikköjen johtajien kesken. Lisäk-si, tutkimus hyödynsi case-organisaation sisäisiä dokumentteja, muistioita sekä muuta materiaalia empiirisenä todistusaineistona.

Tulokset viittaavat siihen, että johdon laskentatoimen ammattilaisen moderniin rooliin voidaan liittää tiettyjä ominaispiirteitä, mutta tarkkaa roolikuvausta ei ole saatavilla, eikä sitä ole mahdollis-ta tarkkaan määritellä. Lisäksi, case-yrityksessä tunnistettiin lukuisia esteitä roolimuutokselle, jotka vaikuttivat yrityksen ajaman roolimuutosprojektin onnistumiseen.

Näin ollen, tulokset osoittavat, että roolimuutosprojekti ei ole onnistunut vaikuttamaan organi-saation laskentatoimen ammattilaisten rooliin tähän mennessä. Tutkielmassa ehdotetaan, empiiri-seen todistusaineistoon ja tutkimustuloksiin perustuen, uutta moniulotteista laskentatoimen muu-tosmallipohjaa, jota voidaan käyttää roolimuutosprojektien analysoimiseen. Ehdotetun muutosmal-lin toimivuus tulisi varmistaa tulevien tutkimushankkeiden avulla.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.