School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2014
Thesis number: 13706
Sosiaalisen median hyödyntäminen osana työnhakijoiden arviointia ja valintaa. Laadullinen tutkimus HR-henkilöstön ja rekrytoivien esimiesten näkemyksistä
Author: Muukari, Valpuri
Title: Sosiaalisen median hyödyntäminen osana työnhakijoiden arviointia ja valintaa. Laadullinen tutkimus HR-henkilöstön ja rekrytoivien esimiesten näkemyksistä
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; henkilöstöhallinto; personnel management; työ; work; rekrytointi; recruiting; arviointi; evaluation; mittarit; ratings; sosiaalinen media; social media; tieto; knowledge; tietämyksenhallinta; knowledge management
Pages: 84
Key terms: sosiaalinen media; työnhakijoiden arviointi ja valinta
Abstract:
Tämän Pro Gradu-tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka sosiaalista mediaa käytetään osana työnhakijoiden arviointia ja valintaa. Tavoitteena on muodostaa yleisluontoinen kuvaus siitä, millä tavalla sosiaalista mediaa käytetään osana työnhakijoiden arviointia, minkälaisia erityisiä hyötyjä tällä on rekrytoinnin kannalta ja minkälaisia ongelmia kyseiseen toimintaan liittyy.

Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimusta varten on toteutettu kahdeksan puolistrukturoitua asiantuntijahaastattelua. Haastateltavia asiantuntijoita olivat yritysten HR-puolen rekrytoijat sekä rekrytoivat esimiehet. Omaksuin deskriptiivisen tutkimusotteen ja analyysissani luokittelin aineiston nostaen esiin näkemyksiä, jotka toistuivat usein ja jotka valaisivat hyvin tutkimusongelmaani.

Tulosteni perusteella työhakijoiden sosiaalisen median sivustoihin valintavaiheessa siinä tapauksessa mikäli työnhakija on itse siihen antanut luvan. HR-henkilöstön ja rekrytoivien esimiesten välillä on kuitenkin eroavaisuuksia siinä kuinka monipuolisesti he hyödyntävät sosiaalisen median sivustoja tiedonkeruussa. Tutkimukseni mukaan sosiaalisen median sivustot toimivat kuitenkin toimivat pelkästään perinteisten tiedonkeruulähteiden rinnalla, vahvistavassa roolissa ja lopullisissa valintapäätöksissä luotetaan edelleen perinteisiin metodeihin. Sosiaalisen median sivustojen tarjoamina hyötyinä nähtiin niiden antama kattava ja aito kuva työnhakijasta. Ongelmana nähtiin sosiaalisesta mediasta saadun tiedon epäluotettavuus sekä toimintaan liittyvät mahdolliset yksityisyydensuojan rikkomiset.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.