Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2014
Tutkielman numero: 13706
Sosiaalisen median hyödyntäminen osana työnhakijoiden arviointia ja valintaa. Laadullinen tutkimus HR-henkilöstön ja rekrytoivien esimiesten näkemyksistä
Tekijä: Muukari, Valpuri
Otsikko: Sosiaalisen median hyödyntäminen osana työnhakijoiden arviointia ja valintaa. Laadullinen tutkimus HR-henkilöstön ja rekrytoivien esimiesten näkemyksistä
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; henkilöstöhallinto; personnel management; työ; work; rekrytointi; recruiting; arviointi; evaluation; mittarit; ratings; sosiaalinen media; social media; tieto; knowledge; tietämyksenhallinta; knowledge management
Sivumäärä: 84
Avainsanat: sosiaalinen media; työnhakijoiden arviointi ja valinta
Tiivistelmä:
Tämän Pro Gradu-tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka sosiaalista mediaa käytetään osana työnhakijoiden arviointia ja valintaa. Tavoitteena on muodostaa yleisluontoinen kuvaus siitä, millä tavalla sosiaalista mediaa käytetään osana työnhakijoiden arviointia, minkälaisia erityisiä hyötyjä tällä on rekrytoinnin kannalta ja minkälaisia ongelmia kyseiseen toimintaan liittyy.

Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimusta varten on toteutettu kahdeksan puolistrukturoitua asiantuntijahaastattelua. Haastateltavia asiantuntijoita olivat yritysten HR-puolen rekrytoijat sekä rekrytoivat esimiehet. Omaksuin deskriptiivisen tutkimusotteen ja analyysissani luokittelin aineiston nostaen esiin näkemyksiä, jotka toistuivat usein ja jotka valaisivat hyvin tutkimusongelmaani.

Tulosteni perusteella työhakijoiden sosiaalisen median sivustoihin valintavaiheessa siinä tapauksessa mikäli työnhakija on itse siihen antanut luvan. HR-henkilöstön ja rekrytoivien esimiesten välillä on kuitenkin eroavaisuuksia siinä kuinka monipuolisesti he hyödyntävät sosiaalisen median sivustoja tiedonkeruussa. Tutkimukseni mukaan sosiaalisen median sivustot toimivat kuitenkin toimivat pelkästään perinteisten tiedonkeruulähteiden rinnalla, vahvistavassa roolissa ja lopullisissa valintapäätöksissä luotetaan edelleen perinteisiin metodeihin. Sosiaalisen median sivustojen tarjoamina hyötyinä nähtiin niiden antama kattava ja aito kuva työnhakijasta. Ongelmana nähtiin sosiaalisesta mediasta saadun tiedon epäluotettavuus sekä toimintaan liittyvät mahdolliset yksityisyydensuojan rikkomiset.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.