School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2014
Thesis number: 13712
Godley-tyyppiset SFC-mallit
Author: Oksanen, Kai
Title: Godley-tyyppiset SFC-mallit
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; taloustieteet; economic science; makrotalous; macroeconomics; mallit; models
Pages: 118
Full text:
» hse_ethesis_13712.pdf pdf  size:3 MB (2460469)
Key terms: SFC-malli; aito epävarmuus; historiallinen aika; varanto-virta normi
Abstract:
Tutkielman tavoitteet:

Viime vuosina useat ekonomistit ovat osoittaneet kiinnostusta ns. varanto-virta konsistentteja makrotalouden toimintaa kuvaavia SFC-malleja kohtaan, jotka huomioivat kattavasti eri talouden sektorien varantojen, kuten rahoitusvarallisuuden sekä virtojen kuten investointien ja kulutuksen keskinäisiä vuorovaikutuksia. Tutkielmani tavoitteena on ollut ensinnäkin tarkastella Godley-tyyppisten SFC-mallien oletuksia, rakennetta, käyttäytymis-yhtälöitä sekä ratkaisua. Toisena tavoitteenani on ollut selvittää kuinka hyvin näitä malleja voidaan käyttää käytännön tasolla kuvaamaan todellisten kansantalouksien toimintaa ja dynaamista kehitystä.

Aineisto ja tutkimusmenetelmät:

Tutkimusmenetelmänä käytän melko laajaa kirjallisuuskatsausta. Pääasiallinen lähteeni on ollut Godleyn ja Lavoien (2007) teoreettisia SFC-malleja tarkasteleva kirja. Lisäksi käytän lähdeaineistona useita Levy-instituutin ekonomistien julkaisemia pitkän ajanjakson ennusteita koskien Yhdysvaltojen talouden kehitystä.

Tulokset:

Godley-tyyppiset SFC-mallit soveltuvat lähtökohtaisesti hyvin kansantalouksien toiminnan teoreettisen analysointiin, koska niissä huomioidaan useita tärkeitä riippuvuussuhteita eri talouden sektorien välillä sekä erilaisia tilinpidollisia identiteettejä, jotka rajoittavat eri sektorien käyttäytymistä sekä vaikuttavat koko järjestelmän dynaamiseen kehitykseen historiallisessa ajassa. Toisaalta jos halutaan tarkastella todellisten kansantalouksien toimintaa, niin näitä malleja pitää yksinkertaistaa liikaa, jolloin jätetään huomiotta monia merkittäviä muuttujia ja riippuvaisuuksia, jotka vaikuttavat kansantalouksien kehitykseen. Siten näitä empiirisiä malleja tulisikin käyttää lyhyen ajanjakson ennustamisen sijaan erilaisten kestämättömien prosessien havaitsemiseksi, joihin talouspolitiikasta päättävien viranomaisten tulisi kiinnittää huomiota. Lisäksi näiden SFC-mallien avulla voidaan arvioida erilaisten suunniteltujen talouspolitiikoiden vaikutuksia eri talouden sektorien käyttäytymiseen, jolloin voidaan päätellä ovatko nämä talouspolitiikat realistisia ja hyväksyttäviä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.