Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Taloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2014
Tutkielman numero: 13712
Godley-tyyppiset SFC-mallit
Tekijä: Oksanen, Kai
Otsikko: Godley-tyyppiset SFC-mallit
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Taloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; taloustieteet; economic science; makrotalous; macroeconomics; mallit; models
Sivumäärä: 118
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13712.pdf pdf  koko: 3 MB (2460469)
Avainsanat: SFC-malli; aito epävarmuus; historiallinen aika; varanto-virta normi
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteet:

Viime vuosina useat ekonomistit ovat osoittaneet kiinnostusta ns. varanto-virta konsistentteja makrotalouden toimintaa kuvaavia SFC-malleja kohtaan, jotka huomioivat kattavasti eri talouden sektorien varantojen, kuten rahoitusvarallisuuden sekä virtojen kuten investointien ja kulutuksen keskinäisiä vuorovaikutuksia. Tutkielmani tavoitteena on ollut ensinnäkin tarkastella Godley-tyyppisten SFC-mallien oletuksia, rakennetta, käyttäytymis-yhtälöitä sekä ratkaisua. Toisena tavoitteenani on ollut selvittää kuinka hyvin näitä malleja voidaan käyttää käytännön tasolla kuvaamaan todellisten kansantalouksien toimintaa ja dynaamista kehitystä.

Aineisto ja tutkimusmenetelmät:

Tutkimusmenetelmänä käytän melko laajaa kirjallisuuskatsausta. Pääasiallinen lähteeni on ollut Godleyn ja Lavoien (2007) teoreettisia SFC-malleja tarkasteleva kirja. Lisäksi käytän lähdeaineistona useita Levy-instituutin ekonomistien julkaisemia pitkän ajanjakson ennusteita koskien Yhdysvaltojen talouden kehitystä.

Tulokset:

Godley-tyyppiset SFC-mallit soveltuvat lähtökohtaisesti hyvin kansantalouksien toiminnan teoreettisen analysointiin, koska niissä huomioidaan useita tärkeitä riippuvuussuhteita eri talouden sektorien välillä sekä erilaisia tilinpidollisia identiteettejä, jotka rajoittavat eri sektorien käyttäytymistä sekä vaikuttavat koko järjestelmän dynaamiseen kehitykseen historiallisessa ajassa. Toisaalta jos halutaan tarkastella todellisten kansantalouksien toimintaa, niin näitä malleja pitää yksinkertaistaa liikaa, jolloin jätetään huomiotta monia merkittäviä muuttujia ja riippuvaisuuksia, jotka vaikuttavat kansantalouksien kehitykseen. Siten näitä empiirisiä malleja tulisikin käyttää lyhyen ajanjakson ennustamisen sijaan erilaisten kestämättömien prosessien havaitsemiseksi, joihin talouspolitiikasta päättävien viranomaisten tulisi kiinnittää huomiota. Lisäksi näiden SFC-mallien avulla voidaan arvioida erilaisten suunniteltujen talouspolitiikoiden vaikutuksia eri talouden sektorien käyttäytymiseen, jolloin voidaan päätellä ovatko nämä talouspolitiikat realistisia ja hyväksyttäviä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.