School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2014
Thesis number: 13754
Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa
Author: Kulmala, Suvi
Title: Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; palvelut; service; asiantuntijat; specialists; esimiehet; supervisors; kehitys; development; coaching; coaching
Pages: 85
Full text:
» hse_ethesis_13754.pdf pdf  size:775 KB (793443)
Key terms: valmentava johtaminen; asiantuntijapalveluorganisaatio; esimiestyön kehittäminen
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia valmentavan johtamisen hankkeen edistymistä asiantuntijapalveluorganisaatiossa. Tutkimus on tehty toimeksiantona tilintarkastus-, laki- ja neuvontapalveluja tarjoavalle asiantuntijapalveluorganisaatiolle, jonka johtamismallia ollaan muokkaamassa valmentavaksi. Valmentava johtaminen tähtää henkilön jatkuvaan kehittymiseen, omaan oivaltamiseen sekä positiiviseen ajatteluun. Tarkoituksena on perehtyä sekä esimiesten että alaisten käsityksiin ja taitoihin valmentavaan johtamiseen liittyen sekä seurata näiden kehitystä ja syitä. Tutkimus pyrkii myös esittelemään valmentavan johtamisen hyötyjä organisaatiolle sekä löytämään kehitysehdotuksia valmentavan johtamisen kehittämiseksi edelleen.

Valmentavan johtamisen hankkeen edistymistä tutkiakseni tein tutkimuksen kohteena olevassa asiantuntijapalveluorganisaatiossa yhteensä 22 puolistrukturoitua haastattelua. Haastattelujen aikaan valmentavan johtamisen kolmivuotinen hanke oli karkeasti puolessa välissä. Haastateltavia oli yhteensä 11 ja he sijoittuivat organisaatiossa eri asemiin ja palvelualueille. Keskustelin jokaisen haastateltavan kanssa kaksi kertaa puolen vuoden välein näkemysten ajallisen kehittymisen tavoittamiseksi. Haastatteluiden analyysissä käytetään hyväksi teemoittelua.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että valmentavan johtamisen tunnettuus on kohdeorganisaatiossa vielä kehityksensä alkuvaiheessa. Haastattelukertojen välillä tapahtui kehitystä käsitteen tuntemuksessa ja yleisessä kiinnostuksessa aihetta kohtaan, mutta haastateltavien vastausten perusteella valmentaminen ei ole vielä siirtynyt käytäntöön eikä kukaan ollut pyrkinyt tietoisesti kehittämään eikä lähitulevaisuudessa aikonut erityisesti kehittää sen ansiosta omaa toimintaansa.

Tutkimuksen tulokset tukevat aiheesta kirjoitettua kirjallisuutta. Johtamisen kehittämiseen liittyvät hankkeet vaativat pitkäjänteistä ja laaja-alaista työtä, jotta ne saadaan toiminnan tasolla näkymään organisaatioissa. Valmentavan johtamisen voi samalla nähdä sopivan erityisen hyvin tutkimuksen kohteen kaltaisiin asiantuntijapalveluorganisaatioihin, joissa työskentelee korkeakoulutettuja osaajia ja joissa johtaminen ei lähtökohtaisesti ole ylhäältäpäin katsovaa vaan pikemminkin keskustelevaa. Valmentavan johtamisen hyötyjen saavuttamiseksi tavoitteena tulee kuitenkin aina olla pysyvä toimintatavan muutos, minkä eteen tarvitaan laajaa koulutusta, yhteistä keskustelua ja tukea uuden toimintatavan toteuttamiseen. Tärkeimpiä huomion kohteita kohdeorganisaatiossa vaikuttavat jatkossa olevan henkilökohtaisen muutosmotivaation lisääminen, organisaation nykyisten käytäntöjen kuten palkitsemisjärjestelmän uudistaminen tukemaan valmentavaa johtamista, sekä esimiesten johtamistapojen kehittäminen niin, että valmentava johtaminen sisäistettäisiin ja koettaisiin luonnollisena tapana toimia. Valmentavan johtamisen kehittämistä tutkimuskohteessa tulisikin jatkaa ja tukea sopivilla rakenteellisilla uudistuksilla.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.