Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2014
Tutkielman numero: 13754
Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa
Tekijä: Kulmala, Suvi
Otsikko: Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; palvelut; service; asiantuntijat; specialists; esimiehet; supervisors; kehitys; development; coaching; coaching
Sivumäärä: 85
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13754.pdf pdf  koko: 775 KB (793443)
Avainsanat: valmentava johtaminen; asiantuntijapalveluorganisaatio; esimiestyön kehittäminen
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia valmentavan johtamisen hankkeen edistymistä asiantuntijapalveluorganisaatiossa. Tutkimus on tehty toimeksiantona tilintarkastus-, laki- ja neuvontapalveluja tarjoavalle asiantuntijapalveluorganisaatiolle, jonka johtamismallia ollaan muokkaamassa valmentavaksi. Valmentava johtaminen tähtää henkilön jatkuvaan kehittymiseen, omaan oivaltamiseen sekä positiiviseen ajatteluun. Tarkoituksena on perehtyä sekä esimiesten että alaisten käsityksiin ja taitoihin valmentavaan johtamiseen liittyen sekä seurata näiden kehitystä ja syitä. Tutkimus pyrkii myös esittelemään valmentavan johtamisen hyötyjä organisaatiolle sekä löytämään kehitysehdotuksia valmentavan johtamisen kehittämiseksi edelleen.

Valmentavan johtamisen hankkeen edistymistä tutkiakseni tein tutkimuksen kohteena olevassa asiantuntijapalveluorganisaatiossa yhteensä 22 puolistrukturoitua haastattelua. Haastattelujen aikaan valmentavan johtamisen kolmivuotinen hanke oli karkeasti puolessa välissä. Haastateltavia oli yhteensä 11 ja he sijoittuivat organisaatiossa eri asemiin ja palvelualueille. Keskustelin jokaisen haastateltavan kanssa kaksi kertaa puolen vuoden välein näkemysten ajallisen kehittymisen tavoittamiseksi. Haastatteluiden analyysissä käytetään hyväksi teemoittelua.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että valmentavan johtamisen tunnettuus on kohdeorganisaatiossa vielä kehityksensä alkuvaiheessa. Haastattelukertojen välillä tapahtui kehitystä käsitteen tuntemuksessa ja yleisessä kiinnostuksessa aihetta kohtaan, mutta haastateltavien vastausten perusteella valmentaminen ei ole vielä siirtynyt käytäntöön eikä kukaan ollut pyrkinyt tietoisesti kehittämään eikä lähitulevaisuudessa aikonut erityisesti kehittää sen ansiosta omaa toimintaansa.

Tutkimuksen tulokset tukevat aiheesta kirjoitettua kirjallisuutta. Johtamisen kehittämiseen liittyvät hankkeet vaativat pitkäjänteistä ja laaja-alaista työtä, jotta ne saadaan toiminnan tasolla näkymään organisaatioissa. Valmentavan johtamisen voi samalla nähdä sopivan erityisen hyvin tutkimuksen kohteen kaltaisiin asiantuntijapalveluorganisaatioihin, joissa työskentelee korkeakoulutettuja osaajia ja joissa johtaminen ei lähtökohtaisesti ole ylhäältäpäin katsovaa vaan pikemminkin keskustelevaa. Valmentavan johtamisen hyötyjen saavuttamiseksi tavoitteena tulee kuitenkin aina olla pysyvä toimintatavan muutos, minkä eteen tarvitaan laajaa koulutusta, yhteistä keskustelua ja tukea uuden toimintatavan toteuttamiseen. Tärkeimpiä huomion kohteita kohdeorganisaatiossa vaikuttavat jatkossa olevan henkilökohtaisen muutosmotivaation lisääminen, organisaation nykyisten käytäntöjen kuten palkitsemisjärjestelmän uudistaminen tukemaan valmentavaa johtamista, sekä esimiesten johtamistapojen kehittäminen niin, että valmentava johtaminen sisäistettäisiin ja koettaisiin luonnollisena tapana toimia. Valmentavan johtamisen kehittämistä tutkimuskohteessa tulisikin jatkaa ja tukea sopivilla rakenteellisilla uudistuksilla.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.