School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2014
Thesis number: 13808
Strateginen yritysvastuu työeläkevakuutusalalla - Tapaustutkimus työeläkeyhtiöiden vastuullisuudesta
Author: Jalonen, Heidi
Title: Strateginen yritysvastuu työeläkevakuutusalalla - Tapaustutkimus työeläkeyhtiöiden vastuullisuudesta
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; vakuutusyhtiöt; insurance companies; työeläkkeet; employment pensions; strategia; strategy; vastuu; responsibility
Pages: 107
Full text:
» hse_ethesis_13808.pdf pdf  size:2 MB (1676012)
Key terms: strateginen yritysvastuu; työeläkevakuutusyhtiö; benchmark-analyysi
Abstract:
Yritykset tavoittelevat yritysvastuulla nykyään paitsi yhteiskunnallista hyväksyntää, myös kilpailuetua. Kilpailuetua saavutetaan kuitenkin harvoin yrityksen ydinliiketoiminnasta irrallisella vastuullisuudella, kuten hyväntekeväisyydellä. Taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi yritysvastuun on oltava strategista eli sen on liityttävä erottamattomasti yrityksen perustehtävään ja ydinliiketoimintaan. Strateginen yritysvastuu on liiketoimintastrategia, joka on integroitu yrityksen liiketoiminnan ydintavoitteisiin ja ydinosaamisiin, juurrutettu jokapäiväiseen liiketoimintaan ja suunniteltu luomaan sekä arvoa yritykselle että positiivista muutosta yhteiskunnassa.

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia, miten Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen voisi kehittää yritysvastuutaan strategisempaan suuntaan. Toteutan tutkimuksen kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Tutkimuksessani on kahdeksan tapausta eli kahdeksan eläkevakuuttajaa: ATP, Folksam, KLP, PGGM, CalPERS, CalSTRS, Varma ja Ilmarinen. Tutkin eläkevakuuttajien yritysvastuun toteuttamistapoja benchmark-analyysin tyyliin löytääkseni niiden joukosta parhaimpia, strategisen yritysvastuun muotoja, joita hyödyntämällä Ilmarinen voisi kehittää vastuullisuuttaan strategisempaan suuntaan. Tutkimukseni pääaineistona käytän eläkeyhtiöiden julkista yritysvastuumateriaalia, minkä lisäksi haastattelen neljän eläkeyhtiön yritysvastuuasiantuntijoita.

Tutkielmani strategisen yritysvastuun teoriakatsaus indikoi, että toteuttamalla strategisen yritysvastuun edistyneintä muotoa, koko liiketoiminnan lähtökohtana olevaa innovatiivista yritysvastuuta, yritys voi saavuttaa suurimpia taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että jotkin eläkeyhtiöistä toteuttavat tällaista innovatiivista yritysvastuuta esimerkiksi yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen kohdistetuilla sijoituksilla sekä työeläkevakuutettujen työhyvinvointia ja työkykyä edistävillä palveluilla. Valtaosa tutkimieni eläkevakuuttajien yritysvastuutoimista edustaa kuitenkin integroitua yritysvastuuta. Myös integroitu yritysvastuu, joka tähtää olemassa olevan liiketoiminnan positiivisten yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten vahvistamiseen ja negatiivisten vaikutusten lieventämiseen, on strategista yritysvastuuta, mutta sillä ei ole samanlaista hyötypotentiaalia kuin innovatiivisella yritysvastuulla. Innovatiivisen ja integroidun yritysvastuun lisäksi moni eläkeyhtiö harjoittaa edelleen hyväntekeväisyyttä.

Tutkimukseni mukaan työeläkevakuutusyhtiö voi tavoitella strategista yritysvastuuta harjoittamalla vastuullista ja läpinäkyvää sijoitustoimintaa, toimimalla asiakasvastuullisesti muun muassa edistäen asiakasyritystensä työntekijöiden työkykyä ja työhyvinvointia, huolehtimalla oman sisäisen toimintansa vastuullisuudesta sekä asettamalla kaikille näille osa-alueille mitattavia tavoitteita ja raportoimalla tavoitteidensa saavuttamisesta. Oikein toteutetuilla kohdistetuilla sijoituksilla ja työhyvinvointipalveluilla eläkeyhtiön on mahdollista saavuttaa samanaikaisesti suurimpia taloudellisia hyötyjä ja merkittävimpiä yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.